προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'

(Ο Αστυνόμος λαμβάνει διαταγήν δια να απολύση από την φυλακήν όλους·
μη γνωρίζων δε να την αναγνώση καλώς προσκαλεί με θυμόν τον Γραμματέα).
Αστυνόμος, ο Γραμματεύς, και στρατιώται

ΑΣΤ. Π' ούσαι, μουρέ κοντέ, παστρικέ;... Να... ξαφνικό να σ' ούρτη!... Γραμματικέ, κύριε Γραμματέα... Να, ν' άμπ' ο διάολλος μέσ' στσι τσιριμόνιες σας.
ΓΡΑΜ. Εμένα φωνάξετε;
ΑΣΤ. Κι αμέ ντζόγια μου; την εκλαμπρότη σας, σορ λουστρίσιμε...· και γιόμα δεν ατζιτάρετε να σας φουγιάζουμε; Θέλετε ν' αχούμε κι ένα φάντε α πόστα για την εκλαμπρότη σας, να τον στέρνουμε για να σας φουγιάζη;
ΓΡΑΜ. Και τι αγαπάτε;
ΑΣΤ. Κόπγιασε να διαβάσης αυτήνη τη διαταγή, να δγιούμε τι θα τσι κάμουμε ετούτους τσι διαόλλους!!! Θα τσι φουρκίσουμε φιναλμέντε γη θα τσι αμολλάρουμε;
ΓΡΑΜ. (Αναγινώσκων την διαταγήν) Όχι· θα τους αφήσωμεν όλους.
ΑΣΤ. (Προς τους στρατιώτας) Αμολλάρετέ τσι ούλους, και να τσι πρεζεντάρετε εδώ, για να τσι μιλλήσω ως μου μεριτάρει.
ΣΤΡ. Ντελόγκο. (αναχωρούν)