προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ Γ'

(Οι στρατιώται φυλακίζουν τον Λογιώτατον)
Στρατιώται και ο Λογιώτατος

ΣΤΡ. Ντε, περπάτγειε, καλαμαρά, π' ούφαγες τις λίρες!!!
ΛΟΓ. Λύραν ουκ εγευσάμην...· ξύλον γαρ εστί χορδάς και νευράς έχον... Πλακούντα και δη εγευσάμην...· τριχείας τε τεταριχευμένους συν οξυγάρω.. Και δη δια το φαγείν με ταύτα φυλακιστέον με εστίν; άπαγε!!!
ΣΤΡ. Πολλή μουρμούρα δε θέλει...· έμπα μέσα
ΛΟΓ. Ποι;
ΣΤΡ. Στη φυλακή.
ΛΟΓ. Και δη ακρίτως φυλακισθήσομαι; ώμοι μοι! ώμοι!
ΣΤΡ. Πάρα μέσα, πάρα μέσα έμπα.
ΛΟΓ. Και δη σκότος ενταυθοί μέγα τε, ψηλαφητόν τε...· τάλας εγώ!
ΣΤΡ. (Τον αφήνουν, και αναχωρούν)
ΛΟΓ. (Εισερχόμενος εις την φυλακήν οδύρεται) Ιώ! ιώ!...· έπαθον τλάμων, έπαθαν άξι' οδυρμών!...φευ! φευ!... Και δη, πώς αν αλοίμαν;...θανάτω κατακλυσαίμαν...· ώμοι μοι, τάλας!...· ιώ, ιώ!...· φευ, φευ! παι, παι, παι! παπαί, παπαί, παπαί, παι!...