προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'

(Ο Λογιώτατος, μη έχων χρήματα δια την απότισιν του μέρους του συλλογίζεται).
Λογιώτατος, και ο Ανατολίτης

ΛΟΓ. (Καθ' εαυτόν) Εγώ δε πώς αν τον έρανον αποτίσαιμι; και δη αργύρια ου κέκτημαι...· φευ!!!
ΑΝΑΤ. Ολάν Λογιώτατε, τι συλλογιέσαι και μουρμουρίζεις;
ΛΟΓ. Πώς αποτίσω τον έρανον, μηδόλως αργύρια κεκτη­μένος; Και δη τούτο τυγχάνω σκεπτόμενος...
ΑΝΑΤ. Α, κατάλαβα...· ντεν έχεις παράδες να πλερώσης μερτικό σου;
ΛΟΓ. Ναι μην.
ΑΝΑΤ. Και τι έχεις;
ΛΟΓ. Βίβλους.
ΑΝΑΤ. Βλιβλία; κιτάπια έχεις;
ΛΟΓ. Έγωγε.
ΑΝΑΤ. Και τι βλιβλία έχεις; να δγιω.
ΛΟΓ. Δημοσθένην, Ισοκράτην, Θουκυδίδην και λοιπούς.
ΑΝΑΤ. Εγώ σουκράτη μουκράτη, κυδίδη μυδίδη, μοτεστένη κοτεστένη ντεν παίρνω... Άι Βασίλη κιτάπι έχεις;
ΛΟΓ. Και δη και τούτον έχων τυγχάνω... Ιδού..
ΑΝΑΤ. Ιστέ, αυτόνα παίρνω· μερτικό σου εγώ πλερώνω· μη συλλογιέσαι, (καθ' εαυτόν) Ζάβαλη Λογιώτατο φτωχό είναι, παρά ντεν έχει...· τούτοι ούλοι λογιώτατοι, καϊμένοι, ούλοι φτωχοί είναι...· κρίμαστο κακόμοιρο...· τι να κάμω; να ντώσω εγώ αρτίκ ρεφενέ του ιψυχικό είναι...