προηγούμενη περιεχόμενα επόμενη

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'

(Ο Αστυνόμος αποστέλλει τινάς στρατιώτας δια να εύρονν και συλλάβουν τον Αλβανόν)
Ο Αστυνόμος και οι στρατιώται

ΑΣΤ. Μουρέ Γεράσιμε!!!
ΣΤΡ. Ντελόγκ' αφέντη.
ΑΣΤ. Μουρέ, πώς τόνε λένε κειόνε το διάολλο;
ΣΤΡ. Ποιόνε αφέντη;
ΑΣΤ. Εκειόνε, μουρέ, διάολλ' έπαρέ σε και σένα...· τζίτο, μουρέ, διάολλε...· εκειόνε, εκειόνε... (τον δείχνει).
ΣΤΡ. Α! αφέντη...· τον Καντήλα λες;
ΑΣΤ. Ναι, μουρέ...· να, ν' άμπ' ο διάολλος μέσ' στο μυαλό μου...· και δε θυμούμουνε την καντήλα; ναι, ναι, τον Καντήλα, γεια σου, Γεράσιμε μου, τον Καντήλα...· πάρτονε εκειόνε, και το Διονύσιο, και τον Τσαβατίνο, και κειόνε τον άλλονε το διάολλο...·
ΣΤΡ. Ποιόνε; τον Αντζουλή;
ΑΣΤ. Γεια σου...· και να πάτε να τσερκάρετε για να πγιάσετε τον Αρβανίτη, να μου τόνε φέρτε...· Μα Γεράσιμε μου...· α πιάν' α πιάνο· μπα κι ακροτσεριστή και σας σκαπουλλάρη.
ΣΤΡ. Έγνοια σ' αφέντη... (στρέφει ν' αναχωρήση) Σκιάβ' αφέντη.
ΑΣΤ. Στο καλό Γεράσιμε μου, μάτγια μου...· στο καλό ντζόγια μου...· εδώ σε θέλω γιαμά.
ΣΤΡ. (εβγάζων το φέσι του). Σκιάβο, σκιάβ' αφέντη.
ΑΣΤ. Στο καλό, στο καλό...· πάρ'και τσι άλλους που σ'ούπα.
ΣΤΡ. Ντελόγκ' αφέντη, ούλοι πάμε γιαμά.