<< Βιβλίον Η  
 
 

Ξενοφώντος Συμπόσιον Θ

THE SYMPOSIUM or The Banquet by Xenofon,
Translation by H. G. Dakyns


 
Οὗτος μὲν δὴ ὁ λόγος ἐνταῦθα ἔληξεν. Αὐτόλυκος δὲ (ἤδη γὰρ ὥρα ἦν αὐτῷ) ἐξανίστατο εἰς περίπατον· καὶ ὁ Λύκων ὁ πατὴρ αὐτῷ συνεξιὼν ἐπιστραφεὶς εἶπε· Νὴ τὴν ῞Ηραν, ὦ Σώκρατες, καλός γε κἀγαθὸς δοκεῖς μοι ἄνθρωπος εἶναι. On such a note he ended his discourse.

At that, Autolycus, whose hour for walking exercise had now come, arose. His father, Lycon, was about to leave the room along with him, but before so doing, turned to Socrates, remarking:

By Hera, Socrates, if ever any one deserved the appellation "beautiful and good,"1 you are that man!
᾿Εκ δὲ τούτου πρῶτον μὲν θρόνος τις ἔνδον κατετέθη, ἔπειτα δὲ ὁ Συρακόσιος εἰσελθὼν εἶπεν· "᾿Ω ἄνδρες, ᾿Αριάδνη εἴσεισιν εἰς τὸν ἑαυτῆς τε καὶ Διονύσου θάλαμον· μετὰ δὲ τοῦθ᾿ ἥξει Διόνυσος ὑποπεπωκὼς παρὰ θεοῖς καὶ εἴσεισι πρὸς αὐτήν, ἔπειτα παιξοῦνται πρὸς ἀλλήλους. So the pair departed. After they were gone, a sort of throne was first erected in the inner room abutting on the supper chamber. Then the Syracusan entered, with a speech:

With your good pleasure, sirs, Ariadne is about to enter the bridal chamber set apart for her and Dionysus. Anon Dionysus will appear, fresh from the table of the gods, wine-flushed, and enter to his bride. In the last scene the two will play2 with one another.
᾿Εκ τούτου πρῶτον μὲν ἡ ᾿Αριάδνη ὡς νύμφη κεκοσμημένη παρῆλθε καὶ ἐκαθέζετο ἐπὶ τοῦ θρόνου. Οὔπω δὲ φαινομένου τοῦ Διονύσου ηὐλεῖτο ὁ βακχεῖος ῥυθμός. ἔνθα δὴ ἠγάσθησαν τὸν ὀρχηστοδιδάσκαλον. Εὐθὺς μὲν γὰρ ἡ ᾿Αριάδνη ἀκούσασα τοιοῦτόν τι ἐποίησεν ὡς πᾶς ἂν ἔγνω ὅτι ἀσμένη ἤκουσε· καὶ ὑπήντησε μὲν οὒ οὐδὲ ἀνέστη, δήλη δ᾿ ἦν μόλις ἠρεμοῦσα. He had scarce concluded, when Ariadne entered, attired like a bride. She crossed the stage and sate herself upon the throne. Meanwhile, before the god himself appeared a sound of flutes was heard; the cadence of the Bacchic air proclaimed his coming.

At this point the company broke forth in admiration of the ballet- master. For no sooner did the sound of music strike upon the ear of Ariadne than something in her action revealed to all the pleasure which it caused her. She did not step forward to meet her lover, she did not rise even from her seat; but the flutter of her unrest was plain to see.3
᾿Επεί γε μὴν κατεῖδεν αὐτὴν ὁ Διόνυσος, ἐπιχορεύσας ὥσπερ ἂν εἴ τις φιλικώτατα ἐκαθέζετο ἐπὶ τῶν γονάτων, καὶ περιλαβὼν ἐφίλησεν αὐτήν. ἡ δ᾿ αἰδουμένῃ μὲν ἐῴκει, ὅμως δὲ φιλικῶς ἀντιπεριελάμβανεν. Οἱ δὲ συμπόται ὁρῶντες ἅμα μὲν ἐκρότουν, ἅμα δὲ ἐβόων αὖθις. ὡς δὲ ὁ Διόνυσος ἀνιστάμενος συνανέστησε μεθ᾿ ἑαυτοῦ τὴν ᾿Αριάδνην, ἐκ τούτου δὴ φιλούντων τε καὶ ἀσπαζομένων ἀλλήλους σχήματα παρῆν θεάσασθαι. Οἱ δ᾿ ὁρῶντες ὄντως καλὸν μὲν τὸν Διόνυσον, ὡραίαν δὲ τὴν ᾿Αριάδνην, οὐ σκώπτοντας δὲ ἀλλ᾿ ἀληθινῶς τοῖς στόμασι φιλοῦντας, πάντες ἀνεπτερωμένοι ἐθεῶντο. Καὶ γὰρ ἤκουον τοῦ Διονύσου μὲν ἐπερωτῶντος αὐτὴν εἰ φιλεῖ αὐτόν, τῆς δὲ οὕτως ἐπομνυούσης [ὥστε] μὴ μόνον τὸν Διόνυσον ἀλλὰ καὶ τοὺς παρόντας ἅπαντας συνομόσαι ἂν ἦ μὴν τὸν παῖδα καὶ τὴν παῖδα ὑπ᾿ ἀλλήλων φιλεῖσθαι. ᾿Εῴκεσαν γὰρ οὐ δεδιδαγμένοις τὰ σχήματα ἀλλ᾿ ἐφειμένοις πράττειν ἃ πάλαι ἐπεθύμουν. When Dionysus presently caught sight of her he loved, lightly he danced towards her, and with show of tenderest passion gently reclined upon her knees; his arms entwined about her lovingly, and upon her lips he sealed a kiss;4--she the while with most sweet bashfulness was fain to wind responsive arms about her lover; till the banqueters, the while they gazed all eyes, clapped hands and cried "Encore!" But when Dionysus rose upon his feet, and rising lifted Ariadne to her full height, the action of those lovers as they kissed and fondled one another was a thing to contemplate.5 As to the spectators, they could see that Dionysus was indeed most beautiful, and Ariadne like some lovely blossom; nor were those mocking gestures, but real kisses sealed on loving lips; and so,6 with hearts aflame, they gazed expectantly. They could hear the question asked by Dionysus, did she love him? and her answer, as prettily she swore she did. And withal so earnestly, not Dionysus only, but all present, had sworn an oath in common: the boy and girl were verily and indeed a pair of happy lovers. So much less did they resemble actors, trained to certain gestures, than two beings bent on doing what for many a long day they had set their hearts on.
Τέλος δὲ οἱ συμπόται ἰδόντες περιβεβληκότας τε ἀλλήλους καὶ ὡς εἰς εὐνὴν ἀπιόντας, οἱ μὲν ἄγαμοι γαμεῖν ἐπώμνυσαν, οἱ δὲ γεγαμηκότες ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀπήλαυνον πρὸς τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας, ὅπως τούτων τύχοιεν. Σωκράτης δὲ καὶ τῶν ἄλλων οἱ ὑπομείναντες πρὸς Λύκωνα καὶ τὸν υἱὸν σὺν Καλλίᾳ περιπατήσοντες ἀπῆλθον. At last when these two lovers, caught in each other's arms, were seen to be retiring to the nuptial couch, the members of the supper party turned to withdraw themselves; and whilst those of them who were unmarried swore that they would wed, those who were wedded mounted their horses and galloped off to join their wives, in quest of married joys.

Only Socrates, and of the rest the few who still remained behind, anon set off with Callias, to see out Lycon and his son, and share the walk.
Αὕτη τοῦ τότε συμποσίου κατάλυσις ἐγένετο. And so this supper party, assembled in honour of Autolycus, broke up.
 
 
<< Βιβλίον Η Αρχή Σελίδας


[1] For {kalos ge kalathos} see "Econ." vii. 2 and passim.

[2] {paixountai}. The Syracusan naturally uses the Doric form. See Cobet, "Pros. Xen." p. 16, note 23. Rutherford, "N. Phrynicus," p. 91.

[3] Lit. "the difficulty she had to keep so still was evident."

[4] Or, "and encircling his arms about her impressed upon her lips a kiss."

[5] Or, "then was it possible to see the more than mimic gestures."

[6] Or, "on the tiptoe of excitement." Cf. "Hell." III. i. 14, iv. 2.


<< Βιβλίον Η Αρχή Σελίδας

Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr
Μάϊος 2000