<<Βιβλίον Α, 7-8 Βιβλίον Β, 1-2>>

Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
Βιβλίον Α, 9-10


Anabasis by Xenofon, Translation by H. G. Dakyns


9

<A8

A10>
[9.1] Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὢν Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ γενέσθαι. So died Cyrus; a man the kingliest1 and most worthy to rule of all the Persians who have lived since the elder Cyrus: according to the concurrent testimony of all who are reputed to have known him intimately.
[9.2] πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὤν, ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. To begin from the beginning, when still a boy, and whilst being brought up with his brother and the other lads, his unrivalled excellence was recognised.
[9.3] πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται: ἔνθα πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. For the sons of the noblest Persians, it must be known, are brought up, one and all, at the king's portals. Here lessons of sobreity and self-control may largely be laid to heart, while there is nothing base or ugly for eye or ear to feed upon.
[9.4] θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομένους: ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. There is the daily spectacle ever before the boys of some receiving honour from the king, and again of others receiving dishonour; and the tale of all this is in their ears, so that from earliest boyhood they learn how to rule and to be ruled.
[9.5] ἔνθα Κῦρος αἰδημονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι: ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομαθέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. In this courtly training Cyrus earned a double reputation; first he was held to be a paragon of modesty among his fellows, rendering an obedience to his elders which exceeded that of many of his own inferiors; and next he bore away the palm for skill in horsemanship and for love of the animal itself. Nor less in matters of war, in the use of the bow and the javelin, was he held by men in general to be at once the aptest of learners and the most eager practiser.
[9.6] ἐπεὶ δὲ τῇ ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατεσπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχεν, τέλος δὲ κατέκανε: καὶ τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν ἐποίησεν. As soon as his age permitted, the same pre-eminence showed itself in his fondness for the chase, not without a certain appetite for perilous adventure in facing the wild beasts themselves. Once a bear made a furious rush at him2, and without wincing he grappled with her, and was pulled from his horse, receiving wounds the scars of which were visible through life; but in the end he slew the creature, nor did he forget him who first came to his aid, but made him enviable in the eyes of many.
[9.7] ἐπεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης Λυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἁθροίζεσθαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτόν, ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχοιτό τι, μηδὲν ψεύδεσθαι. After he had been sent down by his father to be satrap of Lydia and Great Phrygia and Cappadocia, and had been appointed general of the forces, whose business it is to muster in the plain of the Castolus, nothing was more noticeable in his conduct than the importance which he attached to the faithful fulfilment of every treaty or compact or undertaking entered into with others. He would tell no lies to any one.
[9.8] καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες: καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν. Thus doubtless it was that he won the confidence alike of individuals and of the communities entrusted to his care; or in case of hostility, a treaty made with Cyrus was a guarantee sufficient to the combatant that he would suffer nothing contrary to its terms.
[9.9] τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους πλὴν Μιλησίων: οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύγοντας προέσθαι ἐφοβοῦντο αὐτόν. Therefore, in the war with Tissaphernes, all the states of their own accord chose Cyrus in lieu of Tissaphernes, except only the men of Miletus, and these were only alienated through fear of him, because he refused to abandon their exiled citizens;
[9.10] καὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν. and his deeds and words bore emphatic witness to his principle: even if they were weakened in number or in fortune, he would never abandon those who had once become his friends.
[9.11] φανερὸς δ᾽ ἦν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, νικᾶν πειρώμενος: καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικᾐη καὶ τοὺς εὖ καὶ κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. He made no secret of his endeavour to outdo his friends and his foes alike in reciprocity of conduct. The prayer has been attributed to him, "God grant I may live along enough to recompense my friends and requite my foes with a strong arm."
[9.12] καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν σώματα προέσθαι. However this may be, no one, at least in our days, ever drew together so ardent a following of friends, eager to lay at his feet their money, their cities, their own lives and persons;
[9.13] οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι, ὡς τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφειδέστατα πάντων ἐτιμωρεῖτο: πολλάκις δ᾽ ἦν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους: ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ Ἕλληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅπῃ τις ἤθελεν, ἔχοντι ὅ τι προχωροίη. nor is it to be inferred from this that he suffered the malefactor and the wrongdoer to laugh him to scorn; on the contrary, these he punished most unflinchingly. It was no rare sight to see on the well-trodden highways, men who had forfeited hand or foot or eye; the result being that throughout the satrapy of Cyrus any one, Hellene or barbarian, provided he were innocent, might fearlessly travel wherever he pleased, and take with him whatever he felt disposed.
[9.14] τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφερόντως τιμᾶν. καὶ πρῶτον μὲν ἦν αὐτῷ πόλεμος πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς: στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας, οὓς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα: However, as all allowed, it was for the brave in war that he reserved especial honour. To take the first instance to hand, he had a war with the Pisidians and Mysians. Being himself at the head of an expedition into those territories, he could observe those who voluntarily encountered risks; these he made rulers of the territory which he subjected, and afterwards honoured them with other gifts.
[9.15] ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δούλους τούτων ἀξιοῦσθαι εἶναι. τοιγαροῦν πολλὴ ἦν ἀφθονία αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τις οἴοιτο Κῦρον αἰσθήσεσθαι. So that, if the good and brave were set on a pinnacle of fortune, cowards were recognised as their natural slaves; and so it befell that Cyrus never had lack of volunteers in any service of danger, whenever it was expected that his eye would be upon them.
[9.16] εἴς γε μὴν δικαιοσύνην εἴ τις φανερὸς γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. So again, wherever he might discover any one ready to distinguish himself in the service of uprightness, his delight was to make this man richer than those who seek for gain by unfair means.
[9.17] καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι ἀληθινῷ ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, οἳ χρημάτων ἕνεκα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. On the same principle, his own administration was in all respects uprightly conducted, and, in particular, he secured the services of an army worthy of the name. Generals, and sabulterns alike, came to him from across the seas, not merely to make money, but because they saw that loyalty to Cyrus was a more profitable investment than so many pounds a month.
[9.18] ἀλλὰ μὴν εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν. τοιγαροῦν δὴ κράτιστοι ὑπηρέται παντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. Let any man whatsoever render him willing service, such enthusiasm was sure to win its reward. And so Cyrus could always command the service of the best assistants, it was said, whatever the work might be.
[9.19] εἰ δέ τινα ὁρᾐη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου καὶ κατασκευάζοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα, οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προσεδίδου: ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν καὶ θαρραλέως ἐκτῶντο καὶ ὃ ἐπέπατο αὖ τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν: οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων χρήμασι. Or if he saw any skilful and just steward who furnished well the country over which he ruled, and created revenues, so far from robbing him at any time, to him who had, he delighted to give more. So that toil was a pleasure, and gains were amassed with confidence, and least of all from Cyrus would a man conceal the amount of his possessions, seeing that he showed no jealousy of wealth openly avowed, but his endeavour was rather to turn to account the riches of those who kept them secret.
[9.20] φίλους γε μήν, ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ τι τυγχάνει βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι θεραπεύειν. Towards the friends he had made, whose kindliness he knew, or whose fitness as fellow-workers with himself, in aught which he might wish to carry out, he had tested, he showed himself in turn an adept in the arts of courtesy.
[9.21] καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων ᾤετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου αἰσθάνοιτο ἕκαστον ἐπιθυμοῦντα. Just in proportion as he felt the need of this friend or that to help him, so he tried to help each of them in return in whatever seemed to be their heart's desire.
[9.22] δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ἀνὴρ ἐλάμβανε διὰ πολλά: ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα ὁρᾐη ἕκαστον δεόμενον. Many were the gifts bestowed on him, for many and diverse reasons; no one man, perhaps, ever received more; no one, certainly, was ever more ready to bestow them upon others, with an eye ever to the taste of each, so as to gratify what he saw to be the individual requirement.
[9.23] καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμόν, καὶ περὶ τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. Many of these presents were sent to him to serve as personal adornments of the body or for battle; and as touching these he would say, "How am I to deck myself out in all these? to my mind a man's chief ornament is the adornment of nobly-adorned friends."
[9.24] καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος ἦν: τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι. Indeed, that he should triumph over his friends in the great matters of welldoing is not surprising, seeing that he was much more powerful than they, but that he should go beyond them in minute attentions, and in an eager desire to give pleasure, seems to me, I must confess, more admirable.
[9.25] Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ χρόνου τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπιτύχοι: τοῦτον οὖν σοὶ ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. Frequently when he had tasted some specially excellent wine, he would send the half remaining flagon to some friend with a message to say: "Cyrus says, this is the best wine he has tasted for a long time, that is his excuse for sending it to you. He hopes you will drink it up to-day with a choice party of friends."
[9.26] πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν κελεύων τὸν φέροντα:
--τούτοις ἥσθη Κῦρος: βούλεται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι.
Or, perhaps, he would send the remainder of a dish of geese, half loaves of bread, and so forth, the bearer being instructed to say: "This is Cyrus's favourite dish, he hopes you will taste it yourself."
[9.27] ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος πάνυ εἴη, αὐτὸς δὲ δύναιτο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, διαπέμπων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλόν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. Or, perhaps, there was a great dearth of provender, when, through the number of his servants and his own careful forethought, he was enabled to get supplies for himsefl; at such times he would send to his friends in different parts, bidding them feed their horses on his hay, since it would not do for the horses that carried his friends to go starving.
[9.28] εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οὓς τιμᾷ. ὥστε ἐγὼ μέν γε, ἐξ ὧν ἀκούω, οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι οὔτε Ἑλλήνων οὔτε βαρβάρων.

Then, on any long march or expedition, where the crowd of lookers-on would be large, he would call his friends to him and entertain them with serious talk, as much as to say, "These I delight to honour."

So that, for myself, and from all that I can hear, I should be disposed to say that no one, Greek or barbarian, was ever so beloved.

[9.29] τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τόδε. παρὰ μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπῄει πρὸς βασιλέα, πλὴν Ὀρόντας ἐπεχείρησε: καὶ οὗτος δὴ ὃν ᾤετο πιστόν οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν ηὗρε Κύρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις λέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. In proof of this, I may cite the fact that, though Cyrus was the king's vassal and slave, no one ever forsook him to join his master, if I may except the attempt of Orontas, which was abortive. That man, indeed, had to learn that Cyrus was closer to the heart of him on whose fidelity he relied than he himself was. On the other hand, many a man revolted from the king to Cyrus, after they went to war with one another; nor were these nobodies, but rather persons high in the king's affection; yet for all that, they believed that their virtues would obtain a reward more adequate from Cyrus than from the king.
[9.30] μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτι καὶ αὐτὸς ἦν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. Another great proof at once of his own worth and of his capacity rightly to discern all loyal, loving and firm friendship is afforded by an incident which belongs to the last moment of his life.
[9.31] ἀποθνῄσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν Ἀριαίου: οὗτος δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων: ὡς δ᾽ ᾔσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο. He was slain, but fighting for his life beside him fell also every one of his faithful bodyguard of friends and table-companions, with the sole exception of Ariaeus, who was in command of the cavalry on the left, and he no sooner perceived the fall of Cyrus than he betook himself to flight, with the whole body of troops under his lead.
10

<A9

B1>
[10.1] ἐνταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ [καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ Κύρειον στρατόπεδον: καὶ οἱ μὲν μετὰ Ἀριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμὸν ἔνθεν ὡρμῶντο: τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς ὁδοῦ. Then the head of Cyrus and his right hand were severed from the body. But the king and those about him pursued and fell upon the Cyreian camp, and the troops of Ariaeus no longer stood their ground, but fled through their own camp back to the halting-place of the night before--a distance of four parasangs, it was said.
[10.2] βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην εἶναι λαμβάνει. So the king and those with him fell to ravaging right and left, and amongst other spoil he captured the Phocaean woman, who was a concubine of Cyrus, witty and beautiful, if fame speaks correctly.
[10.3] ἡ δὲ Μιλησία ἡ νεωτέρα ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν Ἑλλήνων οἳ ἔτυχον ἐν τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον: οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ τἆλλα, ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο, πάντα ἔσωσαν. The Milesian, who was the younger, was also seized by some of the king's men; but, letting go her outer garment, she made good her escape to the Hellenes, who had been left among the camp followers on guard. These fell at once into line and put to the sword many of the pillagers, though they lost some men themselves; they stuck to the place and succeeded in saving not only that lady, but all else, whether chattels or human beings, wich lay within their reach.
[10.4] ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ Ἕλληνες ὡς τριάκοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ὡς πάντας νικῶντες, οἱ δ᾽ ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. At this point the king and the Hellenes were something like three miles apart; the one set were pursuing their opponents just as if their conquest had been general; the others were pillaging as merrily as if their victory were already universal.
[10.5] ἐπεὶ δ᾽ ᾔσθοντο οἱ μὲν Ἕλληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ Ἕλληνες νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχονται διώκοντες, ἔνθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἁθροίζει τε τοὺς ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὁ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο Πρόξενον καλέσας (πλησιαίτατος γὰρ ἦν), εἰ πέμποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. But when the Hellenes learnt that the king and his troops were in the baggage camp; and the king, on his side, was informed by Tissaphernes that the Hellenes were victorious in their quarter of the field, and had gone forward in pursuit, the effect was instantaneous. The king massed his troops and formed into line. Clearchus summoned Proxenus, who was next him, and debated whether to send a detachment or to go in a body to the camp to save it.
[10.6] ἐν τούτῳ καὶ βασιλεὺς δῆλος ἦν προσιὼν πάλιν, ὡς ἐδόκει, ὄπισθεν. καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο ὡς ταύτῃ προσιόντος καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, ᾗ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος ταύτῃ καὶ ἀπῆγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ πρὸς τοὺς Ἕλληνας αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. Meanwhile the king was seen again advancing, as it seemed, from the rear; and the Hellenes, turning right about, prepared to receive his attack then and there. But instead of advancing upon them at that point, he drew off, following the line by which he had passed earlier in the day, outside the left wing of his opponent, and so picked up in his passage those who had deserted to the Hellenes during the battle, as also Tissaphernes and his division.
[10.7] ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ τοὺς Ἕλληνας πελταστάς: διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν οὐδένα, διαστάντες δ᾽ οἱ Ἕλληνες ἔπαιον καὶ ἠκόντιζον αὐτούς: Ἐπισθένης δὲ Ἀμφιπολίτης ἦρχε τῶν πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. The latter had not fled in the first shock of the encounter; he had charged parallel to the line of the Euphrates into the Greek peltasts, and through them. But charge as he might, he did not lay low a single man. On the contrary, the Hellenes made a gap to let them through, hacking them with their swords and hurling their javelins as they passed. Episthenes of Amphipolis was in command of the peltasts, and he showed himself a sensible man, it was said.
[10.8] ὁ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. Thus it was that Tissaphernes, having got through haphazard, with rather the worst of it, failed to wheel round and return the way he came, but reaching the camp of the Hellenes, there fell in with the king; and falling into order again, the two divisions advanced side by side.
[10.9] ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἑλλήνων κέρας, ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατακόψειαν: καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. When they were parallel with the (original) left wing of the Hellenes, fear seized the latter lest they might take them in flank and enfold them on both sides and cut them down. In this apprehension they determined to extend their line and place the river on their rear.
[10.10] ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος συνῄει. ὡς δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατεταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπῇσαν πολὺ ἔτι προθυμότερον ἢ τὸ πρόσθεν. But while they deliberated, the king passed by and ranged his troops in line to meet them, in exactly the same position in which he had advanced to offer battle at the commencemet of the engagement. The Hellenes, now seeing them in close proximity and in battle order, once again raised the paean and began the attack with still greater enthusiasm than before:
[10.11] οἱ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον: and once again the barbarians did not wait to receive them, but took to flight, even at a greater distance than before.
[10.12] οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός: ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ Ἕλληνες: ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοφος ἦν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν. καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν αἰετόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ πέλτῃ ἐπὶ ξύλου ἀνατεταμένον. The Hellenes pressed the pursuit until they reached a certain village, where they halted, for above the village rose a mound, on which the king and his party rallied and reformed; they had no infantry any longer, but the crest was crowded with cavalry, so that it was impossible to discover what was happening. They did see, they said, the royal standard, a kind of golden eagle, with wings extended, perched on a bar of wood and raised upon a lance.
[10.13] ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽ ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς: οὐ μὴν ἔτι ἁθρόοι ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν: ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν ἱππέων: τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. But as soon as the Hellenes again moved onwards, the hostile cavalry at once left the hillock--not in a body any longer, but in fragments--some streaming from one side, some from another; and the crest was gradually stripped of its occupants, till at last the company was gone.
[10.14] ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα πέμπει Λύκιον τὸν Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. Accordingly, Clearchus did not ascend the crest, but posting his army at its base, he sent Lycius of Syracuse and another to the summit, with orders to inspect the condition of things on the other side, and to report results.
[10.15] καὶ ὁ Λύκιος ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κράτος. Lycius galloped up and investigated, bringing back news that they were fleeing might and main.
[10.16] σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ Ἕλληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο: καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδεὶς παρῄει: οὐ γὰρ ᾔδεσαν αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ᾽ εἴκαζον ἢ διώκοντα οἴχεσθαι ἢ καταληψόμενόν τι προεληλακέναι: Almost at that instant the sun sank beneath the horizon. There the Hellenes halted; they grounded arms and rested, marvelling the while that Cyrus was not anywhere to be seen, and that no messenger had come from him. For they were in complete ignorance of his death, and conjectured that either he had gone off in pursuit, or had pushed forward to occupy some point.
[10.17] καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἔδοξεν αὐτοῖς ἀπιέναι: καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ τὰς σκηνάς. Left to themselves, they now deliberated, whether they should stay where they were and have the baggage train brought up, or should return to camp. They resolved to return, and about supper time reached the tents.
[10.18] ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασμένα καὶ εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὸς ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτε σφόδρα τὸ στράτευμα λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς Ἕλλησιν (ἦσαν δ᾽ αὗται τετρακόσιαι, ὡς ἐλέγοντο, ἅμαξαι), καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. Such was the conclusion of this day. They found the larger portion of their property pillaged, eatables and drinkables alike, not excepting the wagons laden with corn and wine, which Cyrus had prepared in case of some extreme need overtaking the expedition, to divide among the Hellenes. There were four hundred of these wagons, it was said, and these had now been ransacked by the king and his men;
[10.19] ὥστε ἄδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἑλλήνων: ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι: πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον βασιλεὺς ἐφάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο. so that the greater number of the Hellenes went supperless, having already gone without their breakfasts, since the king had appeared before the usual halt for breakfast. Accordingly, in no better plight than this they passed the night.

 
<<Bιβλίον A 7-8 Αρχή σελίδας Βιβλίον B 1-2 >>

   [1] The character now to be drawn is afterwards elaborated into the Cyrus of the Cyropaedeia.

[2] The elder Cyrus, when a boy, kills not a bear but a boar.Αρχή Σελίδας


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
17/5/00