<<Βιβλίον Α, 5-6 Βιβλίον Α, 9-10>>

Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
Βιβλίον Α, 7-8


Anabasis by Xenofon, Translation by H. G. Dakyns


7

<A6

A8>
[7.1] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας: ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχούμενον: καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ τὸν Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. From this place Cyrus marched through Babylonia three stages--twelve parasangs. Now, on the third stage, about midnight, Cyrus held a review of the Hellenes and Asiatics in the plain, expecting that the king would arrive the following day with his army to offer battle. He gave orders to Clearchus to take command of the right wing, and to Menon the Thessalian of the left, while he himself undertook to the disposition of his own forces in person.
[7.2] μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἥκοντες αὐτόμολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύρῳ περὶ τῆς βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν Ἑλλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρῄνει θαρρύνων τοιάδε. After the review, with the first approach of day, deserters from the great king arrived, bringing Cyrus information about the royal army. Then Cyrus summoned the generals and captains of the Hellenes, and held a council of war to arrange the plan of battle. He took this opportunity also to address the following words of compliment and encouragement to the meeting:
[7.3] --ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προσέλαβον. ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας ἧς κέκτησθε καὶ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. "Men of Hellas," he said, "it is certainly not from dearth of barbarians to fight my battles that I put myself at your head as my allies; but because I hold you to be better and stronger than many barbarians. That is why I took you. See then that you prove yourselves to be men worthy of the liberty which you possess, and which I envy you. Liberty--it is a thing which, be well assured, I would choose in preference to all my other possessions, multiplied many times.
[7.4] ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν: ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὖ τῶν ἐμῶν γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. But I would like you to know into what sort of struggle you are going: learn its nature from one who knows. Their numbers are great, and they come on with much noise; but if you can hold out against these two things, I confess I am ashamed to think, what a sorry set of folk you will find the inhabitants of this land to be. But you are men, and brave you must be, being men: it is agreed; then if you wish to return home, any of you, I undertake to send you back, in such sort that your friends at home shall envy you; but I flatter myself I shall persuade many of you to accept what I will offer you here, in lieu of what you left at home."
[7.5] ἐνταῦθα Γαυλίτης παρών, φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρῳ, εἶπεν:
--καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος, ἂν δὲ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνήσεσθαί σέ φασιν: ἔνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ μεμνῇό τε καὶ βούλοιο δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ.
Here Gaulites, a Samian exile, and a trusty friend of Cyrus, being present, exclaimed: "Ay, Cyrus, but some say you can afford to make large promises now, because you are in the crisis of impending danger; but let matters go well with you, will you recollect? They shake their heads. Indeed, some add that, even if you did recollect, and were ever so willing, you would not be able to make good all your promises, and repay."
[7.6] ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος:
--ἀλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἀρχὴ πατρᾐα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα: τὰ δ᾽ ἐν μέσῳ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι.
When Cyrus heard that, he answered: "You forget, sirs, my father's empire stretches southwards to a region where men cannot dwell by reason of the heat, and northwards to a region uninhabitable through cold; but all the intervening space is mapped out in satrapies belonging to my brother's friends:
[7.7] ἢν δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω ὅ τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσοῦν δώσω. so that if the victory be ours, it will be ours also to put our friends in possession in their room. On the whole my fear is, not that I may not have enough to give to each of my friends, but lest I may not have friends enough on whom to bestow what I have to give, and to each of you Hellenes I will give a crown of gold."
[7.8] οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. εἰσῇσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφίσιν ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. ὁ δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. So they, when they heard these words, were once more elated than ever themselves, and spread the good news among the rest outside. And there came into his presence both the generals and some of the other Hellenes also, claiming to know what they should have in the event of victory; and Cyrus satisfied the expectations of each and all, and so dismissed them.
[7.9] παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι, ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον:
--οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν;
--νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ λήψομαι.
Now the advice and admonition of all who came into conversation with him was, not to enter the battle himself, but to post himself in rear of themselves; and at this season Clearchus put a question to him: "But do you think that your brother will give battle to you, Cyrus?" and Cyrus answered: "Not without a battle, be assured, shall the prize be won; if he be the son of Darius and Parysatis, and a brother of mine."
[7.10] ἐνταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν Ἑλλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. In the final arming for battle at this juncture, the numbers were as follows: Of Hellenes there were ten thousand four hundred heavy infantry with two thousand five hundred targeteers, while the barbarians with Cyrus reached a total of one hundred thousand. He had too about twenty scythe-chariots.
[7.11] τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια. ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν Ἀρταγέρσης ἦρχεν: οὗτοι δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. The enemy's forces were reported to number one million two hundred thousand, with two hundred scythe-chariots, besides which he had six thousand cavalry under Artagerses. These formed the immediate vanguard of the king himself.
[7.12] τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες καὶ στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, Ἀβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, Ἀρβάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα: Ἀβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. The royal army was marshalled by four generals or field-marshals, each in command of three hundred thousand men. Their names were Abrocomas, Tissaphernes, Gobryas, and Arbaces. (But of this total not more than nine hundred thousand were engaged in the battle, with one hundred and fifty scythe-chariots; since Abrocomas, on his march from Phoenicia, arrived five days too late for the battle.)
[7.13] ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες [ἐκ τῶν πολεμίων] παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οἳ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. Such was the information brought to Cyrus by deserters who came in from the king's army before the battle, and it was corroborated after the battle by those of the enemy who were taken prisoners.
[7.14] ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ: ᾤετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα: κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ βαθεῖα, τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ τρεῖς. From this place Cyrus advanced one stage--three parasangs--with the whole body of his troops, Hellenic and barbarian alike in order of battle. He expected the king to give battle the same day, for in the middle of this day's march a deep sunk trench was reached, thirty feet broad, and eighteen feet deep.
[7.15] παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. [ἔνθα αἱ διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι: εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά: εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη παρασάγγην, γέφυραι, δ᾽ ἔπεισιν.] ἦν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος: The trench was carried inland through the plain, twelve parasang's distance, to the wall of Media[1]. [Here are canals, flowing from the river Tigris; they are four in number, each a hundred feet broad, and very deep, with corn ships plying upon 15 them; they empty themselves into the Euphrates, and are at intervals of one parasang apart, and are spanned by bridges.]

Between the Euphrates and the trench was a narrow passage, twenty feet only in breadth.
[7.16] ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς ποιεῖ μέγας ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. The trench itself had been constructed by the great king upon hearing of Cyrus's approach, to serve as a line of defence.Through this narrow passage then Cyrus and his army passed, and found themselves safe inside the trench.
[7.17] ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. So there was no battle to be fought with the king that day; only there were numerous unmistakable traces of horse and infantry in retreat.
[7.18] ἐνταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν Ἀμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν:
--οὐκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις: ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι.
Here Cyrus summoned Silanus, his Ambraciot soothsayer, and presented him with three thousand darics; because eleven days back, when sacrificing, he had told him that the king would not fight within ten days, and Cyrus had answered: "Well, then, if he does not fight within that time, he will not fight at all; and if your prophecy comes true, I promise you ten talents." So now, that the ten days were passed, he presented him with the above sum.
[7.19] ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι: ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο ἠμελημένως μᾶλλον. But as the king had failed to hinder the passage of Cyrus's army at the trench, Cyrus himself and the rest concluded that he must have abandoned the idea of offering battle, so that next day Cyrus advanced with less than his former caution.
[7.20] τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων. On the third day he was conducting the march, seated in his carriage, with only a small body of troops drawn up in front of him. The mass of the army was moving on in no kind of order: the soldiers having consigned their heavy arms to be carried in the wagons or on the backs of beasts.
8

<A7

A9>
[8.1] καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησίον ἦν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Πατηγύας, ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον χρηστός, προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. It was already about full market time[2] and the halting-place at which the army was to take up quarters was nearly reached, when Pategyas, a Persian, a trusty member of Cyrus's personal staff, came galloping up at full speed on his horse, which was bathed in sweat, and to every one he met he shouted in Greek and Persian, as fast as he could ejaculate the words: "The king is advancing with a large army ready for battle."
[8.2] ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο: αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ Ἕλληνες καὶ πάντες δὲ ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι: Then ensued a scene of wild confusion. The Hellenes and all alike were expecting to be attacked on the instant, and before they could form their lines.
[8.3] Κῦρός τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν θώρακα ἐνεδύετο καὶ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. Cyrus sprang from his carriage and donned his corselet; then leaping on to his charger's back, with the javelins firmly clutched, he passed the order to the rest, to arm themselves and fall into their several ranks.
[8.4] ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ τοῦτον, Μένων δὲ καὶ τὸ στράτευμα τὸ εὐώνυμον κέρας ἔσχε τοῦ Ἑλληνικοῦ. The orders were carried out with alacrity; the ranks shaped themselves. Clearchus held the right wing resting on the Euphrates, Proxenus was next, and after him the rest, while Menon with his troops held the Hellenic left.
[8.5] τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ Ἀριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, Of the Asiatics, a body of Paphlagonian cavalry, one thousand strong, were posted beside Clearchus on the right, and with them stood the Hellenic peltasts. On the left was Ariaeus, Cyrus's second in command, and the rest of the barbarian host.
[8.6] Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου ὅσον ἑξακόσιοι <κατὰ τὸ μέσον>, ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου: Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστατο [λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν]. Cyrus was with his bodyguard of cavalry about six hundred strong, all armed with corselets like Cyrus, and cuirasses and helmets; but not so Cyrus: he went into battle with head unhelmeted[3].
[8.7] οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες [οἱ μετὰ Κύρου] εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ προστερνίδια: εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς Ἑλληνικάς. So too all the horses with Cyrus wore forehead-pieces and breast-pieces, and the troopers carried short Hellenic swords.
[8.8] καὶ ἤδη τε ἦν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω καταφανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι: ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ χαλκός τις ἤστραπτε καὶ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς ἐγίγνοντο. It was now mid-day, and the enemy was not yet in sight; but with the approach of afternoon was seen dust like a white cloud, and after a considerable interval a black pall as it were spread far and high above the plain. As they came nearer, very soon was seen here and there a glint of bronze and spear-points; and the ranks could plainly be distinguished.
[8.9] καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων: Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν: ἐχόμενοι δὲ γερροφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν. Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι: ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο. On the left were troopers wearing white cuirasses. That is Tissaphernes in command, they said, and next to these a body of men bearing wicker-shields, and next again heavy-armed infantry, with long wooden shields reaching to the feet. These were the Egyptians, they said, and then other cavalry, other bowmen; all were in national divisions, each nation marching in densely-crowded squares.
[8.10] πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα καλούμενα: εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ γνώμη ἦν ὡς εἰς τὰς τάξεις τῶν Ἑλλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. And all along their front was a line of chariots at considerable intervals from one another--the famous scythe-chariots, as they were named--having their scythes fitted to the axle-trees and stretching out slantwise, while others protruded under the chariot-seats, facing the ground, so as to cut through all they encountered. The design was to let them dash full speed into the ranks of the Hellenes and cut them through.
[8.11] ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς Ἕλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι, ἐψεύσθη τοῦτο: οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ ὡς ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν. Curiously enough the anticipation of Cyrus, when at the council of war he admonished the Hellenes not to mind the shouting of the Asiatics, was not justified. Instead of shouting, they came on in deep silence, softly and slowly, with even tread.
[8.12] καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη: κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν πεποίηται. At this instant, Cyrus, riding past in person, accompanied by Pigres, his interpreter, and three or four others, called aloud to Clearchus to advance against the enemy's centre, for there the king was to be found: "And if we strike home at this point," he added, "our work is finished."
[8.13] ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ Ἑλληνικοῦ εὐωνύμου βασιλέα (τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἦν) ἀλλ᾽ ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φοβούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι. Clearchus, though he could see the compact body at the centre, and had been told by Cyrus that the king lay outside the Hellenic left (for, owing to numerical superiority, the king, while holding his own centre, could well overlap Cyrus's extreme left), still hesitated to draw off his right wing from the river, for fear of being turned on both flanks; and he simply replied, assuring Cyrus that he would take care all went well.
[8.14] καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα ὁμαλῶς προῄει, τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. At this time the barbarian army was evenly advancing, and the Hellenic division was still riveted to the spot, completing its formation as the various contingents came up. Cyrus, riding past at some distance from the lines, glanced his eye first in one direction and then in the other, so as to take a complete survey of friends and foes;
[8.15] ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, πελάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι: ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά. when Xenophon the Athenian, seeing him, rode up from the Hellenic quarter to meet him, asking him whether he had any orders to give. Cyrus, pulling up his horse, begged him to make the announcement generally known that the omens from the victims, internal and external alike, were good[4].
[8.16] ταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὁ δὲ [Κλέαρχος] εἶπεν ὅτι σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει καὶ ἤρετο ὅ τι εἴη τὸ σύνθημα. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο: Ζεὺς σωτὴρ καὶ νίκη. While he was still speaking, he heard a confused murmur passing through the ranks, and asked what it meant. The other replied that it was the watchword being passed down for the second time. Cyrus wondered who had given the order, and asked what the watchword was. On being told it was "Zeus our Saviour and Victory," he replied,
[8.17] ὁ δὲ Κῦρος ἀκούσας,
--ἀλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε. καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ Ἕλληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις.
"I accept it; so let it be," and with that remark rode away to his own position. And now the two battle lines were no more than three or four furlongs apart, when the Hellenes began chanting the paean, and at the same time advanced against the enemy.
[8.18] ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ὑπολειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα ἐφθέγξαντο πάντες οἷον τῷ Ἐνυαλίῳ ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ ἔθεον. λέγουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. But with the forward movement a certain portion of the line curved onwards in advance, with wave-like sinuosity, and the portion left behind quickened to a run; and simultaneously a thrilling cry burst from all lips, like that in honour of the war-god--eleleu! eleleu! and the running became general. Some say they clashed their shields and spears, thereby causing terror to the horses[5];
[8.19] πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ ἐνταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ Ἕλληνες, ἐβόων δὲ ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι. and before they had got within arrowshot the barbarians swerved and took to flight. And now the Hellenes gave chase with might and main, checked only by shouts to one another not to race, but to keep their ranks.
[8.20] τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι᾽ αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν Ἑλλήνων κενὰ ἡνιόχων. οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσταντο: ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ κατελήφθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλαγείς: καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, οὐδ᾽ ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο. The enemy's chariots, reft of their charioteers, swept onwards, some through the enemy themselves, others past the Hellenes. They, as they saw them coming, opened a gap and let them pass. One fellow, like some dumbfoundered mortal on a racecourse, was caught by the heels, but even he, they said, received no hurt, nor indeed, with the single exception of some one on the left wing who was said to have been wounded by an arrow, did any Hellene in this battle suffer a single hurt.
[8.21] Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς Ἕλληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ᾽ ὣς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο ὅ τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ᾔδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. Cyrus, seeing the Hellene's conquering, as far as they at any rate were concerned, and in hot pursuit, was well content; but in spite of his joy and the salutations offered him at that moment by those about him, as though he were already king, he was not led away to join in the pursuit, but keeping his squadron of six hundred horsemen in cloe order, waited and watched to see what the king himself would do. The king, he knew, held the centre of the Persian army.
[8.22] καὶ πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι, ἢν ᾖ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρῄζοιεν, ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθάνεσθαι τὸ στράτευμα. Indeed it is the fashion for the Asiatic monarch to occupy that position during action, for this twofold reason: he holds the safest place, with his troops on either side of him, while, if he has occasion to despatch any necessary rider along the lines, his troops will receive the message in half the time.
[8.23] καὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. The king accordingly on this occasion held the centre of his army, but for all that, he was outside Cyrus's left wing; and seeing that no one offered him battle in front, nor yet the troops in front of him, he wheeled as if to encircle the enemy.
[8.24] ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψῃ τὸ Ἑλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος: καὶ ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναι λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ Ἀρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. It was then that Cyrus, in apprehension lest the king might get round to the rear and cut to pieces the Hellenic body, charged to meet him. Attacking with his six hundred, he mastered the line of troops in front of the king, and put to flight the six thousand, cutting down, as is said, with his own hand their general, Artagerses.
[8.25] ὡς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ Κύρου ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες, πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. But as soon as the rout commenced, Cyrus's own six hundred themselves, in the ardour of pursuit, were scattered, with the exception of a handful who were left with Cyrus himself--chiefly his table companions, so-called.
[8.26] σὺν τούτοις δὲ ὢν καθορᾷ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος: καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν
--τὸν ἄνδρα ὁρῶ ἵετο ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτρώσκει διὰ τοῦ θώρακος, ὥς φησι Κτησίας ὁ ἰατρός, καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ τραῦμά φησι.
Left alone with these, he caught sight of the king, and the close throng about him. Unable longer to contain himself, with a cry, "I see the man," he rushed at him and dealt a blow at his chest, wounding him through the corselet. This, according to the statement of Ctesias the surgeon[6], who further states that he himself healed the wound.
[8.27] παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως: καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθνῃσκον Κτησίας λέγει: παρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ ἦν: Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾽ αὐτῷ. As Cyrus delivered the blow, some one struck him with a javelin under the eye severely; and in the struggle which then ensued between the king and Cyrus and those about them to protect one or other, we have the statement of Ctesias as to the number slain on the king's side, for he was by his side. On the other, Cyrus himself fell, and eight of his bravest companions lay on the top of him.
[8.28] Ἀρταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. The story says that Artapes, the trustiest among his wand-wearers, when he saw that Cyrus had fallen to the ground, leapt from his horse and threw his arms about him.
[8.29] καὶ οἱ μέν φασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δ᾽ ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην: εἶχε γὰρ χρυσοῦν: καὶ στρεπτὸν δ᾽ ἐφόρει καὶ ψέλια καὶ τἆλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι Περσῶν: ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. Then, as one account says, the king bade one slay him as a worthy victim to his brother: others say that Artapates drew his scimitar and slew himself by his own hand. A golden scimitar it is true, he had; he wore also a collar and bracelets and the other ornaments such as the noblest Persians wear; for his kindliness and fidelity had won him honours at the hands of Cyrus.

 
<<Bιβλίον A5-6 Αρχή σελίδας Βιβλίον Α 9-10 >>

   [1] For "the wall of Media" see Grote, "Hist. of Greece," vol. ix. p. 87 and foll. note 1 (1st ed.), and various authorities there quoted or referred to. The next passage enclosed in [] may possibly be a commentator's or editor's note, but, on the whole, I have thought it best to keep the words in the text instead of relegating them, as heretofore, to a note. Perhaps some future traveller may clear up all difficulties.

[2] I.e. between 9 and 10 A.M.

[3] The MSS. add, "to expose oneself to the risks of war bareheaded is, it is said, a practice common to the Persians," which I regard as a commentator's note, if not an original marginal note of some early editor, possibly of the author himself. The "Cyropaedeia" is full of such comments, "pieces justificatives" inserted into the text.

[4] I.e. the omens from inspecting the innards of the victims, and the omens from the acts and movements of the victims.

[5] Some critics regard this sentence as an editor's or commentator's note.

[6] "Ctesias, the son of Ctesiochus, was a physician of Cnidos. Seventeen years of his life were passed at the court of Persia, fourteen in the service of Darios, three in that of Artaxerxes; he returned to Greece in 398 B.C.," and "was employed by Artaxerxes in diplomatic services." See Mure; also Ch. Muller, for his life and works. He wrote (1) a history on Persian affairs in three parts--Assyrian, Median, Persian--with a chapter "On Tributes;" (2) a history of Indian affairs (written in the vein of Sir John Maundeville, Kt.); (3) a Periplus; (4) a treatise on Mountains; (5) a treatise on Rivers.Αρχή Σελίδας


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
17/5/00