<<Βιβλίον Α, 1-2 Βιβλίον Α, 5-6>>

Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
Βιβλίον Α, 3-4


Anabasis by Xenofon, Translation by H. G. Dakyns


3

<A2

A4>
[3.1] ἐνταῦθα ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκοσιν· οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω· ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι· μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι· οἱ δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιντο προϊέναι. At Tarsus Cyrus and his army halted for twenty days; the soldiers refusing to advance further, since the suspicion ripened in their minds, that the expedition was in reality directed against the king; and as they insisted, they had not engaged their services for that object. Clearchus set the example of trying to force his men to continue their march; but he had no sooner started at the head of his troops than they began to pelt him and his baggage train,
[3.2] Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέφυγε μὴ καταπετρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς· οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων· εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. and Clearchus had a narrow escape of being stoned to death there and then. Later on, when he perceived that force was useless, he summoned an assembly of his own men; and for a long while he stood and wept, while the men gazed in silent astonishment. At last he spoke as follows:
[3.3] --ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς· οὓς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. "Fellow soldiers, do not marvel that I am sorely distressed on account of the present troubles. Cyrus has been no ordinary friend to me. When I was in banishment he honoured me in various ways, and made me also a present of ten thousand darics. These I accepted, but not to lay them up for myself for private use; not to squander them in pleasure, but to expend them on yourselves.
[3.4] καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἕλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου. And, first of all, I went to war with the Thracians, and with you to aid, I wreaked vengeance on them in behalf of Hellas; driving them out of the Chersonese, when they wanted to deprive its Hellenic inhabitants of their lands. But as soon as Cyrus summoned me, I took you with me and set out, so that, if my benefactor had any need of me, I might requite him for the good treatment I myself had received at his hands. . . .
[3.5] ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα, αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ Ἕλληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς Ἕλληνας τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, But since you are not minded to continue the march with me, one of two things is left to me to do; either I must renounce you for the sake of my friendship with Cyrus, or I must go with you at the cost of deceiving him. Whether I am about to do right or not, I cannot say, but I choose yourselves; and, whatever betide, I mean to share your fate. Never shall it be said of me by any one that, having led Greek troops against the barbarians 15, I betrayed the Hellenes, and chose the friendship of the barbarian.
[3.6] ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε πείθεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ τι ἂν δέῃ πείσομαι. νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὢν οὐκ ἂν ἱκανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ᾽ ἂν φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. No! since you do not choose to obey and follow me, I will follow after you. Whatever betide, I will share your fate. I look upon you as my country, my friends, my allies; with you I think I shall be honoured, wherever I be; without you I do not see how I can help a friend or hurt a foe. My decision is taken. Wherever you go, I go also."
[3.7] ταῦτα εἶπεν· οἱ δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι ἐπῄνεσαν· παρὰ δὲ Ξενίου καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευοφόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. Such were his words. But the soldiers, not only his own, but the rest also, when they heard what he said, and how he had scouted the idea of going up to the great king's palace16, expressed their approval; and more than two thousand men deserted Xenias and Pasion, and took their arms and baggage-train, and came and encamped with Clearchus.
[3.8] Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον· ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρᾳ δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαρρεῖν ὡς καταστησομένων τούτων εἰς τὸ δέον. μεταπέμπεσθαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν· αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἔφη ἰέναι. But Cyrus, in despair and vexation at this turn of affairs, sent for Clearchus. He refused to come; but, without the knowledge of the soldiers, sent a message to Cyrus, bidding him keep a good heart, for that all would arrange itself in the right way; and bade him keep on sending for him, whilst he himself refused to go.
[3.9] μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τούς θ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε τοιάδε.
--ἄνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκεῖνον· οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης.
After that he got together his own men, with those who had joined him, and of the rest any who chose to come, and spoke as follows: "Fellow soldiers, it is clear that the relations of Cyrus to us are identical with ours to him. We are no longer his soldiers, since we have ceased to follow him; and he, on his side, is no longer our paymaster.
[3.10] ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν οἶδα· ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. He, however, no doubt considers himself wronged by us; and though he goes on sending for me, I cannot bring myself to go to him: for two reasons, chiefly from a sense of shame, for I am forced to admit to myself that I have altogether deceived him; but partly, too, because I am afraid of his seizing me and inflicting a penalty on the wrongs which he conceives that I have done him.
[3.11] ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν, εἴ τε ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν· ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν. In my opinion, then, this is no time for us to go to sleep and forget all about ourselves, rather it is high time to deliberate on our next move; and as long as we do remain here, we had better bethink us how we are to abide in security; or, if we are resolved to turn our backs at once, what will be the safest means of retreat; and, further, how we are to procure supplies, for without supplies there is no profit whatsoever in the general or the private soldier.
[3.12] ὁ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος ᾧ ἂν φίλος ᾖ, χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς ᾧ ἂν πολέμιος ᾖ, ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα· καὶ γὰρ οὐδὲ πόρρω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι. ὥστε ὥρα λέγειν ὅ τι τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. The man with whom we have to deal is an excellent friend to his friends, but a very dangerous enemy to his foes. And he is backed by a force of infantry and cavalry and ships such as we all alike very well see and know, since we can hardly be said to have posted ourselves at any great distance from him. If, then, any one has a suggestion to make, now is the time to speak." With these words he ceased.
[3.13] ἐκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου, λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. Then various speakers stood up; some of their own motion to propound their views; others inspired by Clearchus to dilate on the hopeless difficulty of either staying, or going back without the goodwill of Cyrus.
[3.14] εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύδειν ὡς τάχιστα πορεύεσθαι εἰς τὴν Ἑλλάδα στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν· τὰ δ᾽ ἐπιτήδει᾽ ἀγοράζεσθαι (ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἦν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι) καὶ συσκευάζεσθαι· ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀποπλέοιεν· ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν ταχίστην, πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε· μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. One of these, in particular, with a make-believe of anxiety to commence the homeward march without further pause, called upon them instantly to choose other generals, if Clearchus were not himself prepared to lead them back: "Let them at once purchase supplies" (the market being in the heart of the Asiatic camp), "let them pack up their baggage: let them," he added, "go to Cyrus and ask for some ships in order to return by sea: if he refused to give them ships, let them demand of him a guide to lead them back through a friendly district; and if he would not so much as give them a guide, they could but put themselves, without more ado, in marching order, and send on a detachment to occupy the pass--before Cyrus and the Cilicians, whose property," the speaker added, "we have so plentifully pillaged, can anticipate us." Such were the remarks of that speaker; he was followed by Clearchus, who merely said:
[3.15] --ὡς μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω· πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾽ ἃ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον· ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὃν ἂν ἕλησθε πείσομαι ᾗ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. "As to my acting personally as general at this season, pray do not propose it: I can see numerous obstacles to my doing so. Obedience, in the fullest, I can render to the man of your choice, that is another matter: and you shall see and know that I can play my part, under command, with the best of you."
[3.16] μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν Κῦρος διδῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκαταλαβεῖν; After Clearchus another spokesman stood up, and proceeded to point out the simplicity of the speaker, who proposed to ask for vessels, just as if Cyrus were minded to renounce the expedition and sail back again. "And let me further point out," he said, "what a simple-minded notion it is to beg a guide of the very man whose designs we are marring. If we can trust any guide whom Cyrus may vouchsafe to us, why not order Cyrus at once to occupy the pass on our behoof?
[3.17] ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι ὃν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν· βουλοίμην δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών· ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. For my part, I should think twice before I set foot on any ships that he might give us, for fear lest he should sink them with his men-of-war; and I should equally hesitate to follow any guide of his: he might lead us into some place out of which we should find it impossible to escape. I should much prefer, if I am to return home against the will of Cyrus at all, to give him the slip, and so begone: which indeed is impossible.
[3.18] ἀλλ᾽ ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι· δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι· καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ᾖ παραπλησία οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ συναναβάντων· But these schemes are simply nonsensical. My proposal is that a deputation of fit persons, with Clearchus, should go to Cyrus: let them go to Cyrus and ask him: what use he proposes to make of us? and if the business is at all similar to that on which he once before employed a body of foreigners--let us by all means follow: let us show that we are the equals of those who accompanied him on his much up formerly.
[3.19] ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι· οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν· ὅ τι δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ ἀπαγγεῖλαι δεῦρο· ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. But if the design should turn out to be of larger import than the former one—involving more toil and more danger--we should ask him, either to give us good reasons for following his lead, or else consent to send us away into a friendly country. In this way, whether we follow him, we shall do so as friends, and with heart and soul, or whether we go back, we shall do so in security. The answer to this shall be reported to us here, and when we have heard it, we will advise as to our best course."
[3.20] ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν οἳ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι ἀκούει Ἀβροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς· πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν· κἂν μὲν ᾖ ἐκεῖ, τὴν δίκην ἔφη χρῄζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἦν δὲ φύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. This resolution was carried, and they chose and sent a deputation with Clearchus, who put to Cyrus the questions which had been agreed upon by the army. Cyrus replied as follows: That he had received news that Abrocomas, an enemy of his, was posted on the Euphrates, twelve stages off; his object was to march against this aforesaid Abrocomas: and if he were still there, he wished to inflict punishment on him, "or if he be fled" (so the reply concluded), "we will there deliberate on the best course."
[3.21] ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις· τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἦν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. προσαιτοῦσι δὲ μισθόν· ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ· ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα ἤκουσεν οὐδεὶς ἐν τῷ γε φανερῷ. The deputation received the answer and reported it to the soldiers. The suspicion that he was leading them against the king was not dispelled; but it seemed best to follow him. They only demanded an increase of pay, and Cyrus promised to give them half as much again as they had hitherto received--that is to say, a daric and a half a month to each man, instead of a daric. Was he really leading them to attack the king? Not even at this moment was any one apprised of the fact, at any rate in any open and public manner.
4

<A2

A5>
[4.1] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς Ἰσσούς, τῆς Κιλικίας ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. From this point he marched two stages--ten parasangs--to the river Psarus, which is two hundred feet broad, and from the Psarus he marched a single stage—five parasangs--to Issi, the last city in Cilicia. It lies on the seaboard--a prosperous, large and flourishing town.
[4.2] ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς: καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ᾽ αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος ἐξ Ἐφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον, ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἦν, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν. Here they halted three days, and here Cyrus was joined by his fleet. There were thirty-five ships from Peloponnesus, with the Lacedaemonian admiral Pythagoras on board. These had been piloted from Ephesus by Tamos the Egyptian, who himself had another fleet of twenty-five ships belonging to Cyrus. These had formed Tamos's blockading squadron at Miletus, when that city sided with Tissaphernes; he had also used them in other military services rendered to Cyrus in his operations against that satrap.
[4.3] παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦθα καὶ οἱ παρὰ Ἀβροκόμα μισθοφόροι Ἕλληνες ἀποστάντες ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. There was a third officer on board the fleet, the Lacedaemonian Cheirisophus, who had been sent for by Cyrus, and had brought with him seven hundred hoplites, over whom he was to act as general in the service of Cyrus. The fleet lay at anchor opposite Cyrus's tent. Here too another reinforcement presented itself. This was a body of four hundred hoplites, Hellenic mercenaries in the service of Abrocomas, who deserted him for Cyrus, and joined in the campaign against the king.
[4.4] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦτα δύο τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν <τὸ> πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα, εὖρος πλέθρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν στάδιοι τρεῖς: καὶ παρελθεῖν οὐκ ἦν βίᾳ: ἦν γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν καθήκοντα, ὕπερθεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι: ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. From Issi, he marched a single stage--five parasangs--to the gates of Cilicia and Syria. This was a double fortress: the inner and nearer one, which protects Cilicia, was held by Syennesis and a garrison of Cilicians; the outer and further one, protecting Syria, was reported to be garrisoned by a body of the king's troops. Through the gap between the two fortresses flows a river named the Carsus, which is a hundred feet broad, and the whole space between was scarcely more than six hundred yards. To force a passage here would be impossible, so narrow was the pass itself, with the fortification walls stretching down to the sea, and precipitous rocks above; while both fortresses were furnished with gates.
[4.5] ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βιασόμενος τοὺς πολεμίους εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις, ὅπερ ᾤετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν Ἀβροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. Ἀβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. It was the existence of this pass which had induced Cyrus to send for the fleet, so as to enable him to lead a body of hoplites inside and outside the gates; and so to force a passage through the enemy, if he were guarding the Syrian gate, as he fully expected to find Abrocomas doing with a large army. This, however, Abrocomas had not done; but as soon as he learnt that Cyrus was in Cilicia, he had turned round and made his exit from Phoenicia, to join the king with an army amounting, as report said, to three hundred thousand men.
[4.6] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδον, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ: ἐμπόριον δ᾽ ἦν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. ἐνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά: From this point Cyrus pursued his march, through Syria a single stage--five parasangs--to Myriandus, a city inhabited by Phoenicians, on the sea-coast. This was a commercial port, and numerous merchant vessels were riding at anchor in the harbour. Here they halted seven days,
[4.7] καὶ Ξενίας ὁ Ἀρκὰς [στρατηγὸς] καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν φιλοτιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελθόντας ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι: καὶ οἱ μὲν ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ᾤκτιρον εἰ ἁλώσοιντο. and here Xenias the Arcadian general, and Pasion the Megarian got on board a trader, and having stowed away their most valuable effects, set sail for home; most people explained the act as the outcome of a fit of jealousy, because Cyrus had allowed Clearchus to retain their men, who had deserted to him, in hopes of returning to Hellas instead of marching against the king; when the two had so vanished, a rumour spread that Cyrus was after them with some ships of war, and some hoped the cowards might be caught, others pitied them, if that should be their fate.
[4.8] Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν:
--ἀπολελοίπασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ Πασίων. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν: οἶδα γὰρ ὅπῃ οἴχονται: οὔτε ἀποπεφεύγασιν: ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον: ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. ἀλλὰ ἴτωσαν, εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν Τράλλεσι φρουρούμενα: ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται, ἀλλ᾽ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς.
But Cyrus summoned the generals and addressed them: "Xenias and Pasion," he said, "have taken leave of us; but they need not flatter themselves that in so doing they have stolen into hiding. I know where they are gone; nor will they owe their escape to speed; I have men-of-war to capture their craft, if I like. But heaven help me! if I mean to pursue them: never shall it be said of me, that I turn people to account as long as they stay with me, but as soon as they are minded to be off, I seize and maltreat them, and strip them of their wealth. Not so! let them go with the consciousness that our behaviour to them is better than theirs to us. And yet I have their children and wives safe under lock and key in Tralles; but they shall not be deprived even of these. They shall receive them back in return for their former goodness to me."
[4.9] καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν: οἱ δὲ Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον συνεπορεύοντο.
μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὓς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι.
So he spoke, and the Hellenes, even those who had been out of heart at the thought of marching up the country, when they heard of the nobleness of Cyrus, were happier and more eager to follow him on his path.
After this Cyrus marched onwards four stages--twenty parasangs--to the river Chalus. That river is a hundred feet broad, and is stocked with tame fish which the Syrians regard as gods, and will not suffer to be injured--and so too the pigeons of the place. The villages in which they encamped belonged to Parysatis, as part of her girdle money17.
[4.10] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. Κῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. From this point he marched on five stages--thirty parasangs--to the sources of the river Dardas, which is a hundred feet broad. Here stood the palace of Belesys, the ruler of Syria, with its park--which was a very large and beautiful one, and full of the products of all the seasons in their course. But Cyrus cut down the park and burnt the palace.
[4.11] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος τεττάρων σταδίων: καὶ πόλις αὐτόθι ᾠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρατηγοὺς τῶν Ἑλλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα: καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. Thence he marched on three stages--fifteen parasangs--to the river Euphrates, which is nearly half a mile broad. A large and flourishing city, named Thapsacus, stands on its banks. Here they halted five days, and here Cyrus sent for the generals of the Hellenes, and told them that the advance was now to be upon Babylon, against the great king; he bade them communicate this information to the soldiers and persuade them to follow.
[4.12] οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίαν ἀπήγγελλον ταῦτα: οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. The generals called an assembly, and announced the news to the soldiers. The latter were indignant and angry with the generals, accusing them of having kept secret what they had long known; and refused to go, unless such a bribe of money were given them as had been given to their predecessors, when they went up with Cyrus to the court of his father, not as now to fight a battle, but on a peaceful errand--the visit of a son to his father by invitation.
[4.13] ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον: ὁ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς Ἕλληνας εἰς Ἰωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρατιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. The demand was reported to Cyrus by the generals, and he undertook to give each man five silver minae as soon as Babylon was reached, and their pay in full, until he had safely conveyed them back to Ionia again. In this manner the Hellenic force were persuaded--that is to say, the majority of them. Menon, indeed, before it was clear what the rest of the soldiers would do--whether, in fact they would follow Cyrus or not--collected his own troops apart and made them the following speech;
[4.14] --ἄνδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν κελεύω ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα: ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ τι οἱ ἄλλοι Ἕλληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. "Men," he said, "if you will listen to me, there is a method by which, without risk or toil, you may win the special favour of Cyrus beyond the rest of the soldiers. You ask what it is I would have you to do? I will tell you. Cyrus at this instant is begging the Hellenes to follow him to attack the king. I say then: Cross the Euphrates at once, before it is clear what answer the rest will make;
[4.15] ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει: ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος: ἢν δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. if they vote in favour of following, you will get the credit of having set the example, and Cyrus will be grateful to you. He will look upon you as being the heartiest in his cause; he will repay, as of all others he best knows how; while, if the rest vote against crossing, we shall go back again; but as the sole adherents, whose fidelity he can altogether trust, it is you whom Cyrus will turn to account, as commandants of garrisons or captains of companies. You need only ask him for whatever you want, and you will get it from him, as being the friends of Cyrus.
[4.16] ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ᾔσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματι πέμψας Γλοῦν εἶπεν:
--ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ: ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι με Κῦρον νομίζετε.
The men heard and obeyed, and before the rest had given their answer, they were already across. But when Cyrus perceived that Menon's troops had crossed, he was well pleased, and he sent Glus to the division in question, with this message: "Soldiers, accept my thanks at present; eventually you shall thank me. I will see to that, or my name is not Cyrus."
[4.17] οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε: συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. The soldiers therefore could not but pray heartily for his success; so high their hopes ran. But to Menon, it was said, he sent gifts with lordly liberality. This done, Cyrus proceeded to cross; and in his wake followed the rest of the armament to a man. As they forded, never a man was wetted above the chest:
[4.18] οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι οὐπώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεζῇ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε Ἀβροκόμας προϊὼν κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ἐδόκει δὴ θεῖον εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύσοντι. nor ever until this moment, said the men of Thapascus, had the river been so crossed on foot, boats had always been required; but these, at the present time, Abrocomas, in his desire to hinder Cyrus from crossing, had been at pains to burn. Thus the passage was looked upon as a thing miraculous; the river had manifestly retired before the face of Cyrus, like a courtier bowing to his future king.
[4.19] ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα: καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν Ἀράξην ποταμόν. ἐνταῦθα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. From this place he continued his march through Syria nine stages--fifty parasangs--and they reached the river Araxes. Here were several villages full of corn and wine; in which they halted three days, and provisioned the army.
<<Bιβλίον A 1-3 Αρχή σελίδας Βιβλίον Α 5-6 >>


[15] Lit. "into the country of the barbarian."

[16] Or "how he insisted that he was not going up."

[17] Cf. Plat. "Alcib." i. 123 B. "Why, I have been informed by a credible person, who went up to the king (at Susa), that he passed through a large tract of excellent land, extending for nearly a day's journey, which the people of the country called the queen's girdle, and another which they called her veil," etc. Olympiodorus and the Scholiast both think that Plato here refers to Xenophon and this passage of the "Anabasis." Grote thinks it very probable that Plato had in his mind Xenophon (either his "Anabasis" or personal communications with him).Αρχή Σελίδας


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
17/5/00