<<Βιβλίον B, 3-4 Βιβλίον Γ, 1-2>>

Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
Βιβλίον Β, 5-6


Anabasis by Xenofon, Translation by H. G. Dakyns


5

<B4

B6>
[5.1] μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμόν, τὸ εὖρος τεττάρων πλέθρων. καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς: ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. After this they reached the river Zapatas[1], which is four hundred feet broad, and here they halted three days. During the interval suspicions were rife, though no act of treachery displayed itself.
[5.2] ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ ξυγγενέσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι. καὶ ἔπεμψέν τινα ἐροῦντα ὅτι ξυγγενέσθαι αὐτῷ χρῄζει. Clearchus accordingly resolved to bring to an end these feelings of mistrust, before they led to war. Consequently, he sent a messenger to the Persian to say that he desired an interview with him;
[5.3] ὁ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. ἐπειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε.
--ἐγώ, ὦ Τισσαφέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους: φυλαττόμενον δὲ σέ τε ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττόμεθα.
to which the other readily consented. As soon as they were met, Clearchus spoke as follows: "Tissaphernes," he said, "I do not forget that oaths have been exchanged between us, and right hands shaken, in token that we will abstain from mutual injury; but I can see that you watch us narrowly, as if we were foes; and we, seeing this, watch you narrowly in return.
[5.4] ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε σὲ αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν ἐγώ τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, ὅπως εἰ δυναίμεθα ἐξέλοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. But as I fail to discover, after investigation, that you are endeavouring to do us a mischief--and I am quite sure that nothing of the sort has ever entered our heads with regard to you--the best plan seemed to me to come and talk the matter over with you, so that, if possible, we might dispel the mutual distrust on either side.
[5.5] καὶ γὰρ οἶδα ἀνθρώπους ἤδη τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας οἳ φοβηθέντες ἀλλήλους φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθεῖν ἐποίησαν ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. For I have known people ere now, the victims in some cases of calumny, or possibly of mere suspicion, who in apprehension of one another and eager to deal the first blow, have committed irreparable wrong against those who neither intended nor so much as harboured a thought of mischief against them.
[5.6] τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα παύεσθαι ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς ἀπιστεῖς. I have come to you under a conviction that such misunderstandings may best be put a stop to by personal intercourse, and I wish to instruct you plainly that you are wrong in mistrusting us.
[5.7] πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι κωλύουσι πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις: ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν αὑτῷ παρημεληκώς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις φεύγων ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη οὔθ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη. πάντῃ γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα καὶ πάντων ἴσον οἱ θεοὶ κρατοῦσι. The first and weightiest reason is that the oaths, which we took in the sight of heaven, are a barrier to mutual hostility. I envy not the man whose conscience tells him that he has disregarded these! For in a war with heaven, by what swiftness of foot can a man escape?--in what quarter find refuge?--in what darkness slink away and be hid?--to what strong fortress scale and be out of reach? Are not all things in all ways subject to the gods? is not their lordship over all alike outspread?
[5.8] περὶ μὲν δὴ τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ οὓς ἡμεῖς τὴν φιλίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα: τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων σὲ ἐγὼ ἐν τῷ παρόντι νομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. As touching the gods, therefore, and our oaths, that is how I view this matter. To their safe keeping we consigned the friendship which we solemnly contracted. But turning to matters human, you I look upon as our greatest blessing in this present time.
[5.9] σὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, τῶν τε ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία: ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ ὁδός: οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστάμεθα: πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ ὄχλος φοβερός, φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία: μεστὴ γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. With you every path is plain to us, every river passable, and of provisions we shall know no stint. But without you, all our way is through darkness; for we known nothing concerning it, every river will be an obstacle, each multitude a terror; but, worst terror of all, the vast wilderness, so full of endless perplexity.
[5.10] εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέγιστον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα; ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. Nay, if in a fit of madness we murdered you, what then? in slaying our benefactor should we not have challenged to enter the lists against us a more formidable antagonist in the king himself? Let me tell you, how many high hopes I should rob myself of, were I to take in hand to do you mischief.
[5.11] ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο: σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ [χώραν] σᾐζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ᾗ Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην ξύμμαχον οὖσαν. "I coveted the friendship of Cyrus; I believed him to be abler than any man of his day to benefit those whom he chose; but to-day I look and, behold, it is you who are in his place; the power which belonged to Cyrus and his territory are yours now. You have them, and your own satrapy besides, safe and sound; while the king's power, which was a thorn in the side of Cyrus, is your support.
[5.12] τούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. This being so, it would be madness not to wish to be your friend. But I will go further and state to you the reasons of my confidence, that you on your side will desire our friendship.
[5.13] οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, οὓς νομίζω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν: οἶδα δὲ καὶ Πισίδας: ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. Αἰγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς γιγνώσκω τεθυμωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ χρησάμενοι μᾶλλον ἂν κολάσαισθε τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. I know that the Mysians are a cause of trouble to you, and I flatter myself that with my present force I could render them humbly obedient to you. This applies to the Pisidians also; and I am told there are many other such tribes besides. I think I can deal with them all; they shall cease from being a constant distubance to your peace and prosperity. Then there are the Egyptians[2]. I know your anger against them to-day is very great. Nor can I see what better force you will find to help you in chastising them than this which marches at my back to-day.
[5.14] ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σὺ εἰ μὲν βούλοιο φίλος ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης <ἂν> ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέτας, οἵ σοι οὐκ ἂν μισθοῦ ἕνεκα ὑπηρετοῖμεν ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἣν σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. Again, if you seek the friendship of any of your neighbours round, there shall be no friend so great as you; if any one annoys you, with us as your faithful servitors you shall belord it over him; and such service we will render you, not as hirelings merely for pay's sake, but for the gratitude which we shall rightly feel to you, to whom we owe our lives.
[5.15] ἐμοὶ μὲν ταῦτα πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα τίς οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα εἶπε: Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφθη. As I dwell on these matters, I confess, the idea of your feeling mistrust of us is so astonishing, that I would give much to discover the name of the man, who is so clever of speech that he can persuade you that we harbour designs against you." Clearchus ended, and Tissaphernes responded thus--
[5.16]
--ἀλλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου φρονίμους λόγους: ταῦτα γὰρ γιγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ κακὸν βουλεύοις, ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακόνους εἶναι. ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον.
"I am glad, Clearchus, to listen to your sensible remarks; for with the sentiments you hold, if you were to devise any mischief against me, it could only be out of malevolence to yourself. But if you imagine that you, on your side, have any better reason to mistrust the king and me, than we you, listen to me in turn, and I will undeceive you.
[5.17] εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβουλόμεθα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκοῦμεν ἱππέων πλήθους ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως ἐν ᾗ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος; I ask you, does it seem to you that we lack the means, if we had the will, to destroy you? have we not horsemen enough, or infantry, or whatever other arm you like, whereby we may be able to injure you, without risk of suffering in return? or, possibly, do we seem to you to lack the physical surroundings suitable for attacking you?
[5.18] ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν; οὐ τοσαῦτα μὲν πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύεσθε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευτέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα μάχεσθαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὓς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ μὴ ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. Do you not see all these great plains, which you find it hard enough to traverse even when they are friendly? and all yonder great mountain chains left for you to cross, which we can at any time occupy in advance and render impassable? and all those rivers, on whose banks we can deal craftily by you, checking and controlling and choosing the right number of you whom we care to fight! Nay, there are some which you will not be able to cross at all, unless we transport you to the other side.
[5.19] εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττᾐμεθα, ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν: ὃν ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε μάχεσθαι ἂν δύναισθε. "And if at all these points we were worsted, yet 'fire,' as they say, 'is stronger than the fruit of the field': we can burn it down and call up famine in arms against you; against which you, for all your bravery, will never be able to contend.
[5.20] πῶς ἂν οὖν ἔχοντες τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος μὲν πρὸς θεῶν ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός; Why then, with all these avenues of attack, this machinery of war, open to us, not one of which can be turned against ourselves, why should we select from among them all that method, which alone in the sight of God is impious and of man abominable?
[5.21] παντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι δι᾽ ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἠλίθιοί ἐσμεν. Surely it belongs to people altogether without resources, who are helplessly struggling in the toils of fate, and are villains to boot, to seek accomplishment of their desires by perjury to heaven and faithlessness to their fellows. We are not so unreasoning, Clearchus, nor so foolish.
[5.22] ἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν; εὖ ἴσθι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος τὸ τοῖς Ἕλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος ἀνέβη ξενικῷ διὰ μισθοδοσίας πιστεύων τούτῳ ἐμὲ καταβῆναι δι᾽ εὐεργεσίαν ἰσχυρόν. "Why, when we had it in our power to destroy you, did we not proceed to do it? Know well that the cause of this was nothing less than my passion to prove myself faithful to the Hellenes, and that, as Cyrus went up, relying on a foreign force attracted by payment, I in turn might go down strong in the same through service rendered.
[5.23] ὅσα δ᾽ ἐμοὶ χρήσιμοι ὑμεῖς ἐστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ οἶδα: τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως ἂν ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. Various ways in which you Hellenes may be useful to me you yourself have mentioned, but there is one still greater. It is the great king's privilege alone to wear the tiara upright upon his head, yet in your presence it may be given to another mortal to wear it upright, here, upon his heart."
[5.24] ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν: καὶ εἶπεν:
--οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρχόντων πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι πολεμίους ἡμᾶς ἄξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παθεῖν;
Throughout this speech he seemed to Clearchus to be speaking the truth, and he rejoined: "Then are not those worthy of the worst penalties who, in spite of all that exists to cement our friendship, endeavour by slander to make us enemies?"
[5.25] --καὶ ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὁ Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσθέ μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐλθεῖν, ἐν τῷ ἐμφανεῖ λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. "Even so," replied Tissaphernes, "and if your generals and captains care to come in some open and public way, I will name to you those who tell me that you are plotting against me and the army under me."
[5.26] --ἐγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω πάντας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. "Good," replied Clearchus. "I will bring all, and I will show you, on my side, the source from which I derive my information concerning you."
[5.27] ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον δῆλός τ᾽ ἦν πάνυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη τε χρῆναι ἰέναι παρὰ Τισσαφέρνην οὓς ἐκέλευεν, καὶ οἳ ἂν ἐλεγχθῶσι διαβάλλοντες τῶν Ἑλλήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς Ἕλλησιν ὄντας τιμωρηθῆναι. After this conversation Tissaphernes, with kindliest expression, invited Clearchus to remain with him at the time, and entertained him at dinner. Next day Clearchus returned to the camp, and made no secret of his persuasion that he at any rate stood high in the affections of Tissaphernes, and he reported what he had said, insisting that those invited ought to go to Tissaphernes, and that any Hellene convicted of calumnious language ought to be punished, not only as traitors themselves, but as disaffected to their fellow-countrymen.
[5.28] ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα, εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ᾽ Ἀριαίου καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύοντα, ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν πρὸς αὑτὸν λαβὼν φίλος ᾖ Τισσαφέρνει. The slanderer and traducer was Menon; so, at any rate, he suspected, because he knew that he had had meetings with Tissaphernes whilst he was with Ariaeus, and was factiously opposed to himself, plotting how to win over the whole army to him, as a means of winning the good graces of Tissaphernes.
[5.29] ἐβούλετο δὲ καὶ Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην καὶ τοὺς παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. But Clearchus wanted the entire army to give its mind to no one else, and that refractory people should be put out of the way. Some of the soldiers protested: the captains and generals had better not all go; it was better not to put too much confidence in Tissaphernes.
[5.30] ὁ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρατηγοὺς ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς: συνηκολούθησαν δὲ ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακόσιοι. But Clearchus insisted so strongly that finally it was arranged for five generals to go and twenty captains. These were accompanied by about two hundred of the other soldiers, who took the opportunity of marketing.
[5.31] ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ θύραις ταῖς Τισσαφέρνους, οἱ μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, Ἀγίας Ἀρκάς, Κλέαρχος Λάκων, Σωκράτης Ἀχαιός: οἱ δὲ λοχαγοὶ ἐπὶ ταῖς θύραις ἔμενον. On arrival at the doors of Tissaphernes's quarters the generals were summoned inside. They were Proxenus the Boeotian, Menon the Thessalian, Agias the Arcadian, Clearchus the Laconian, and Socrates the Achaean; while the captains remained at the doors.
[5.32] οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οἵ τ᾽ ἔνδον ξυνελαμβάνοντο καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν Ἕλληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ πάντας ἔκτεινον. Not long after that, at one and the same signal, those within were seized and those without cut down; after which some of the barbarian horsemen galloped over the plain, killing every Hellene they encountered, bond or free.
[5.33] οἱ δὲ Ἕλληνες τήν τε ἱππασίαν ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες καὶ ὅ τι ἐποίουν ἠμφεγνόουν, πρὶν Νίκαρχος Ἀρκὰς ἧκε φεύγων τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα. The Hellenes, as they looked from the camp, viewed that strange horsemanship with surprise, and could not explain to themselves what it all meant, until Nicarchus the Arcadian came tearing along for bare life with a wound in the belly, and clutching his protruding entrails in his hands. He told them all that had happened.
[5.34] ἐκ τούτου δὴ οἱ Ἕλληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες ἐκπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. Instantly the Hellenes ran to their arms, one and all, in utter consternation, and fully expecting that the enemy would instantly be down upon the camp.
[5.35] οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, Ἀριαῖος δὲ καὶ Ἀρτάοζος καὶ Μιθραδάτης, οἳ ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι: ὁ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ γιγνώσκειν: ξυνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεθωρακισμένοι εἰς τριακοσίους. However, they did not all come; only Ariaeus came, and Artaozus and Mithridates, who were Cyrus's most faithful friends; but the interpreter of the Hellenes said he saw and recognised the brother of Tissaphernes also with them. They had at their back other Persians also, armed with cuirasses, as many as three hundred.
[5.36] οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν Ἑλλήνων στρατηγὸς ἢ λοχαγός, ἵνα ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. As soon as they were within a short distance, they bade any general or captain of the Hellenes who might be there to approach and hear a message from the king.
[5.37] μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον φυλαττόμενοι τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὶ μὲν Κλεάνωρ Ὀρχομένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, ξὺν αὐτοῖς δὲ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὅπως μάθοι τὰ περὶ Προξένου: Χειρίσοφος δὲ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ ξὺν ἄλλοις ἐπισιτιζομένοις. After this, two Hellene generals went out with all precaution. These were Cleanor the Orchomenian[3], and Sophaenetus the Stymphalion, attended by Xenophon the Athenian, who went to learn news of Proxenus. Cheirisophus was at the time away in a village with a party gathering provisions.
[5.38] ἐπειδὴ δὲ ἔστησαν εἰς ἐπήκοον, εἶπεν Ἀριαῖος τάδε. Κλέαρχος μέν, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τέθνηκε, Πρόξενος δὲ καὶ Μένων, ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ: αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. As soon as they had halted within earshot, Ariaeus said: "Hellenes, Clearchus being shown to have committed perjury and to have broken the truce, has suffered the penalty, and he is dead; but Proxenus and Menon, in return for having given information of his treachery, are in high esteem and honour. As to yourselves, the king demands your arms. He claims them as his, since they belonged to Cyrus, who was his slave.
[5.39] πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ Ἕλληνες, ἔλεγε δὲ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος:
--ὦ κάκιστε ἀνθρώπων Ἀριαῖε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι ἦτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ᾽ ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουργοτάτῳ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὤμνυτε ἀπολωλέκατε καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες ξὺν τοῖς πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε;
" To this the Hellenes made answer by the mouth of Cleanor of Orchomenus, their spokesman, who said, addressing Ariaeus: "Thou villain, Ariaeus, and you the rest of you, who were Cyrus's friends, have you no shame before God or man, first to swear to us that you have the same friends and the same enemies as we ourselves, and then to turn and betray us, making common cause with Tissaphernes, that most impious and villainous of men? With him you have murdered the very men to whom you gave your solemn word and oath, and to the rest of us turned traitors; and, having so done, you join hand with our enemies to come against us."
[5.40] ὁ δὲ Ἀριαῖος εἶπε: Κλέαρχος γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνει τε καὶ Ὀρόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν τούτοις. ἐπὶ τούτοις Ξενοφῶν τάδε εἶπε. Ariaeus answered: "There is no doubt but that Clearchus has been known for some time to harbour designs agaisnt Tissaphernes and Orontas, and all of us who side with them." Taking up this assertion, Xenophon said:
[5.41] Κλέαρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει: δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς ἐπιορκοῦντας: Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο: δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλτιστα ξυμβουλεῦσαι. "Well, then, granting that Clearchus broke the truce contrary to our oaths, he has his deserts, for perjurers deserve to perish; but where are Proxenus and Menon, our generals and your good friends and benefactors, as you admit? Send them back to us. Surely, just because they are friends of both parites, they will try to give us the best advice for you and for us."
[5.42] πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. At this, the Asiatics stood discussing with one another for a long while, and then they went away without vouchsafing a word.
6

<B5

Γ1>
[6.1] οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὡς βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. The generals who were thus seized were taken up to the king and there decapitated. The first of these, Clearchus, was a thorough soldier, and a true lover of fighting. This is the testimony of all who knew him intimately.
[6.2] καὶ γὰρ δὴ ἕως μὲν πόλεμος ἦν τοῖς Λακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Ἀθηναίους παρέμενεν, ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, πείσας τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷκες ἀδικοῦσι τοὺς Ἕλληνας καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ Χερρονήσου καὶ Περίνθου Θρᾳξίν. As long as the war between the Lacedaemonians and Athenians lasted, he could find occupation at home; but after the peace, he persuaded his own city that the Thracians were injuring the Hellenes, and having secured his object, set sail, empowered by the ephorate to make war upon the Thracians north of the Chersonese and Perinthus.
[6.3] ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες πως οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ Ἰσθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι πείθεται, ἀλλ᾽ ᾤχετο πλέων εἰς Ἑλλήσποντον. But he had no sooner fairly started than, for some reason or other, the ephors changed their minds, and endeavoured to bring him back again from the isthmus. Thereupon he refused further obedience, and went off with sails set for the Hellespont.
[6.4] ἐκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειθῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὢν ἔρχεται πρὸς Κῦρον, καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται, δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς: In consequence he was condemned to death by the Spartan authorities for disobedience to orders; and now, finding himself an exile, he came to Cyrus. Working on the feelings of that prince, in language described elsewhere, he received from his entertainer a present of ten thousand darics.
[6.5] ὁ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας στράτευμα ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξί, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ ἦγε τούτους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος ἐδεήθη τοῦ στρατεύματος: τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς ξὺν ἐκείνῳ αὖ πολεμήσων. Having got this money, he did not sink into a life of ease and indolence, but collected an army with it, carried on war against the Thracians, and conquered them in battle, and from that date onwards harried and plundered them with war incessantly, until Cyrus wanted his army; whereupon he at once went off, in hopes of finding another sphere of warfare in his company.
[6.6] ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν: ἐκεῖνος δὲ ὥσπερ εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤθελε δαπανᾶν εἰς πόλεμον. These, I take it, were the characteristic acts of a man whose affections are set on warfare. When it is open to him to enjoy peace with honour, no shame, no injury attached, still he prefers war; when he may live at home at ease, he insists on toil, if only it may end in fighting; when it is given to him to keep his riches without risk, he would rather lessen his fortune by the pastime of battle. To put it briefly, war was his mistress; just as another man will spend his fortune on a favourite, or to gratify some pleasure, so he chose to squander his substance on soldiering.
[6.7] οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἦν: πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνός τε ἦν καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. But if the life of a soldier was a passion with him, he was none the less a soldier born, as herein appears; danger was a delight to him; he courted it, attacking the enemy by night or by day; and in difficulties he did not lose his head, as all who ever served in a campaign with him would with one consent allow.
[6.8] καὶ ἀρχικὸς δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου οἷον κἀκεῖνος εἶχεν. ἱκανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ ἄλλος φροντίζειν ἦν ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια καὶ παρασκευάζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη Κλεάρχῳ. A good solder! the question arises, Was he equally good as a commander? It must be admitted that, as far as was compatible with his quality of temper, he was; none more so. Capable to a singular degree of devising how his army was to get supplies, and of actually getting them, he was also capable of impressing upon those about him that Clearchus must be obeyed;
[6.9] τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι: καὶ γὰρ ὁρᾶν στυγνὸς ἦν καὶ τῇ φωνῇ τραχύς, ἐκόλαζέ τε ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἔσθ᾽ ὅτε. and that he brought about by the very hardness of his nature. With a scowling expression and a harshly-grating voice, he chastised with severity, and at times with such fury, that he was sorry afterwards himself for what he had done.
[6.10] καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν: ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. Yet it was not without purpose that he applied the whip; he had a theory that there was no good to be got out of an unchastened army. A saying of his is recorded to the effect that the soldier who is to mount guard and keep his hands off his friends, and be ready to dash without a moment's hesitation against the foe--must fear his commander more than the enemy.
[6.11] ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ᾑροῦντο οἱ στρατιῶται: καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι, ὥστε σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο: Accordingly, in any strait, this was the man whom the soldiers were eager to obey, and they would have no other in his place. The cloud which lay upon his brow, at those times lit up with brightness; his face became radiant, and the old sternness was so charged with vigour and knitted strength to meet the foe, that it savoured of salvation, not of cruelty.
[6.12] ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον: τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἶχεν, ἀλλ᾽ ἀεὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ὠμός: ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. But when the pinch of danger was past, and it was open to them to go and taste subordination under some other officer, many forsook him. So lacking in grace of manner was he; but was ever harsh and savage, so that the feeling of the soldiers towards him was that of schoolboys to a master.
[6.13] καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν: οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο. In other words, though it was not his good fortune ever to have followers inspired solely by friendship or goodwill, yet those who found themselves under him, either by State appointment or through want, or other arch necessity, yielded him implicit obedience.
[6.14] ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν ξὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας: τό τε γὰρ πρὸς τοὺς πολεμίους θαρραλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖσθαι εὐτάκτους ἐποίει. From the moment that he led them to victory, the elements which went to make his soldiers efficient were numerous enough. There was the feeling of confidence in facing the foe, which never left them, and there was the dread of punishment at his hands to keep them orderly.
[6.15] τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν: ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. In this way and to this extent he knew how to rule; but to play a subordinate part himself he had no great taste; so, at any rate, it was said. At the time of his death he must have been about fifty years of age.
[6.16] Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὢν ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός: καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ἀργύριον τῷ Λεοντίνῳ. Proxenus, the Boeotian, was of a different temperament. It had been the dream of his boyhood to become a man capable of great achievements. In obedience to this passionate desire it was, that he paid his fee to Gorgias of Leontini[3].
[6.17] ἐπεὶ δὲ συνεγένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος ὢν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς ταύτας τὰς σὺν Κύρῳ πράξεις: καὶ ᾤετο κτήσεσθαι ἐκ τούτων ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά: After enojoying that teacher's society, he flattered himself that he must be at once qualified to rule; and while he was on friendly terms with the leaders of the age, he was not to be outdone in reciprocity of service[4]. In this mood he threw himself into the projects of Cyrus, and in return expected to derive from this essay the reward of a great name, large power, and wide wealth.
[6.18] τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾤετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μή. But for all that he pitched his hopes so high, it was none the less evident that he would refuse to gain any of the ends he set before him wrongfully. Righteously and honourably he would obtain them, if he might, or else forego them.
[6.19] ἄρχειν δὲ καλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἦν: οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς στρατιώταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ᾐσχύνετο μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον: καὶ φοβούμενος μᾶλλον ἦν φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. As a commander he had the art of leading gentlemen, but he failed to inspire adequately either respect for himself or fear in the soldiers under him. Indeed, he showed a more delicate regard for his soldiers than his subordinates for him, and he was indisputably more apprehensive of incurring their hatred than they were of losing their fidelity.
[6.20] ᾤετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε καὶ ἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὖνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ ἀπέθνῃσκεν ἦν ἐτῶν ὡς τριάκοντα. The one thing needful to real and recognised generalship was, he thought, to praise the virtuous and to withhold praise from the evildoer. It can be easily understood, then, that of those who were brought in contact with him, the good and noble indeed were his well-wishers; but he laid himself open to the machinations of the base, who looked upon him as a person to be dealt with as they liked. At the time of his death he was only thirty years of age.
[6.21] Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἦν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι: φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. As to Menon the Thessalian[5], the mainspring of his action was obvious; what he sought after insatiably was wealth. Rule he sought after only as a stepping-stone to larger spoils. Honours and high estate he craved for simply that he might extend the area of his gains; and if he studied to be on friendly terms with the powerful, it was in order that he might commit wrong with impunity.
[6.22] ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη συντομωτάτην ᾤετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. The shortest road to the achievement of his desires lay, he thought, through false swearing, lying, and cheating; for in his vocabulary simplicity and truth were synonyms of folly.
[6.23] στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. Natural affection he clearly entertained for nobody. If he called a man his friend it might be looked upon as certain that he was bent on ensnaring him. Laughter at an enemy he considered out of place, but his whole conversation turned upon the ridicule of his associates.
[6.24] καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε: χαλεπὸν γὰρ ᾤετο εἶναι τὰ τῶν φυλαττομένων λαμβάνειν: τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾤετο εἰδέναι ῥᾷστον ὂν ἀφύλακτα λαμβάνειν. In like manner, the possessions of his foes were secure from his designs, since it was no easy task, he thought, to steal from people on their guard; but it was his particular good fortune to have discovered how easy it is to rob a friend in the midst of his security.
[6.25] καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο, τοῖς δὲ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. If it were a perjured person or a wrongdoer, he dreaded him as well armed and intrenched; but the honourable and the truth-loving he tried to practise on, regarding them as weaklings devoid of manhood.
[6.26] ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψεύδη, τῷ φίλους διαγελᾶν: τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι. καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς πρώτους τοῦτο ᾤετο δεῖν κτήσασθαι. And as other men pride themselves on piety and truth and righteousness, so Menon prided himself on a capacity for fraud, on the fabrication of lies, on the mockery and scorn of friends. The man who was not a rogue he ever looked upon as only half educated. Did he aspire to the first place in another man's friendship, he set about his object by slandering those who stood nearest to him in affection.
[6.27] τὸ δὲ πειθομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν. εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίσταιτο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. He contrived to secure the obedience of his solders by making himself an accomplice in their misdeeds, and the fluency with which he vaunted his own capacity and readiness for enormous guilt was a sufficient title to be honoured and courted by them. Or if any one stood aloof from him, he set it down as a meritorious act of kindness on his part that during their intercourse he had not robbed him of existence.
[6.28] καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. παρὰ Ἀριστίππου μὲν ἔτι ὡραῖος ὢν στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, Ἀριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, οἰκειότατος [ἔτι ὡραῖος ὢν] ἐγένετο, αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος ὢν γενειῶντα. As to certain obscure charges brought against his character, these may certainly be fabrications. I confine myself to the following facts, which are known to all. He was in the bloom of youth when he procured from Aristippus the command of his mercenaries; he had not yet lost that bloom when he became exceedingly intimate with Ariaeus, a barbarian, whose liking for fair young men was the explanation; and before he had grown a beard himself, he had contracted a similar relationship with a bearded favourite named Tharypas.
[6.29] ἀποθνῃσκόντων δὲ τῶν συστρατήγων ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα ξὺν Κύρῳ, ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον στρατηγῶν τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς, ὅσπερ τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. When his fellow-generals were put to death on the plea that they had marched with Cyrus against the king, he alone, although he had shared their conduct, was exempted from their fate. But after their deaths the vengeance of the king fell upon him, and he was put to death, not like Clearchus and the others by what would appear to be the speediest of deaths--decapitation--but, as report says, he lived for a year in pain and disgrace and died the death of a felon.
[6.30] Ἀγίας δὲ ὁ Ἀρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ Ἀχαιὸς καὶ τούτω ἀπεθανέτην. τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. Agias the Arcadian and Socrates the Achaean were both among the sufferers who were put to death. To the credit, be it said, of both, no one ever derided either as cowardly in war: no one ever had a fault to find with either on the score of friendship. They were both about thirty-five years of age.

 
<<Bιβλίον B 3-4 Αρχή σελίδας Βιβλίον Γ 1-2 >>

 


[1] The Greater Zab, which flows into the Tigris near a town now called Senn, with which most travellers identify Caenae.

[2] We learn from Diodorus Siculus, xiv. 35, that the Egyptians had revolted from the Persians towards the end of the reign of Darius.

[3] The famous rhetorician of Leontini, 485-380 B.C. His fee was 100 minae.

[4] Proxenus, like Cyrus, is to some extent a prototype of the Cyrus of the "Cyropaedia." In other words, the author, in delineating the portrait of his ideal prince, drew from the recollection of many princely qualities observed by him in the characters of many friends. Apart from the intrinsic charm of the story, the "Anabasis" is interesting as containing the raw material of experience and reflection which "this young scholar or philosopher," our friend, the author, will one day turn to literary account.

[5] For a less repulsive conception of Menon's character, however unhistorical, see Plato's "Meno," and Prof. Jowlett's Introduction, "Plato," vol. i. p. 265: "He is a Thessalian Alcibiades, rich and luxurious--a spoilt child of fortune."Αρχή Σελίδας


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
20/5/00