<<Βιβλίον Α, 9-10 Βιβλίον Β, 3-4>>

Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις
Βιβλίον Β, 1-2


Anabasis by Xenofon, Translation by H. G. Dakyns


1

<Α10

B2>
[1.1] [ὡς μὲν οὖν ἡθροίσθη Κύρῳ τὸ Ἑλληνικὸν ὅτε ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδῳ ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ Ἕλληνες ἐκοιμήθησαν οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται.] [In the previous book will be found a full account of the method by which Cyrus collected a body of Greeks when meditating an expedition against his brother Artaxerxes; as also of various occurrences on the march up; of the battle itself, and of the death of Cyrus; and lastly, a description of the arrival of the Hellenes in camp after the battle, and as to how they betook themselves to rest, none suspecting but what they were altogether victorious and that Cyrus lived.]
[1.2] ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα ὅ τι χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως Κύρῳ συμμείξειαν. With the break of day the generals met, and were surprised that Cyrus should not have appeared himself, or at any rate have sent some one to tell them what to do. Accordingly, they resolved to put what they had together, to get under arms, and to push forward until they effected junction with Cyrus.
[1.3] ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὡρμῶντο, καὶ λέγει ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμένοιεν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ Ἰωνίας, ὅθενπερ ἦλθε. Just as they were on the point of starting, with the rising sun came Procles the ruler of Teuthrania. He was a descendant of Damaratus1 the Laconian, and with him also came Glus the son of Tamos. These two told them, first, that Cyrus was dead; next, that Ariaeus had retreated with the rest of the barbarians to the halting-place whence they had started at dawn on the previous day; and wished to inform them that, if they were minded to come, he would wait for this one day, but on the morrow he should return home again to Ionia, whence he came.
[1.4] ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν:
--ἀλλ᾽ ὤφελε μὲν Κῦρος ζῆν: ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε Ἀριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καί, ὡς ὁρᾶτε, οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, καί, εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγγελλόμεθα δὲ Ἀριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν: τῶν γὰρ μάχην νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί.
When they heard these tidings, the generals were sorely distressed; so too were the rest of the Hellenes when they were informed of it. Then Clearchus spoke as follows: "Would that Cyrus were yet alive! But since he is dead, take back this answer to Ariaeus, that we, at any rate, have conquered the king; and, as you yourselves may see, there is not a man left in the field to meet us. Indeed, had you not arrived, we should ere this have begun our march upon the king. Now, we can promise to Ariaeus that, if he will join us here, we will place him on the king's throne. Surely to those who conquer empire pertains."
[1.5] ταῦτα εἰπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν: καὶ γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο: ἦν γὰρ φίλος καὶ ξένος Ἀριαίου. With these words he sent back the messengers and with them he sent Cheirisophus the Laconian, and Menon the Thessalian. That was what Menon himself wished, being, as he was, a friend and intimate of Ariaeus, and bound by mutual ties of hospitality.
[1.6] οἱ μὲν ᾤχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε: τὸ δὲ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον, ὅπως ἐδύνατο, ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους: ξύλοις δὲ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος, οὗ ἡ μάχη ἐγένετο, τοῖς τε οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὓς ἠνάγκαζον οἱ Ἕλληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ τοῖς γέρροις καὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς Αἰγυπτίαις: πολλαὶ δὲ καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι ἔρημοι: οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν ἡμέραν. So these set off, and Clearchus waited for them. The soldiers furnished themselves with food [and drink] as best they might--falling back on the baggage animals, and cutting up oxen and asses. There was no lack of firewood; they need only step forward a few paces from the line where the battle was fought, and they would find arrows to hand in abundance, which the Hellenes had forced the deserters from the king to throw away. There were arrows and wicker shields also, and the huge wooden shields of the Egyptians. There were many targets also, and empty wagons left to be carried off. Here was a store which they were not slow to make use of to cook their meat and serve their meals that day.
[1.7] καὶ ἤδη τε ἦν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἦν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς Ἕλλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ὢν καὶ ἐντίμως ἔχων: καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν. It was now about full market hour2 when heralds from the king and Tissaphernes arrived. These were barbarians with one exception. This was a certain Phalinus, a Hellene who lived at the court of Tissaphernes, and was held in high esteem. He gave himself out to be a connoisseur of tactics and the art of fighting with heavy arms.
[1.8] οὗτοι δὲ προσελθόντες καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν Ἑλλήνων ἄρχοντας λέγουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς Ἕλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ Κῦρον ἀπέκτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ βασιλέως θύρας εὑρίσκεσθαι ἄν τι δύνωνται ἀγαθόν. These were the men who now came up, and having summoned the generals of the Hellenes, they delivered themselves of the following message: "The great king having won the victory and slain Cyrus, bids the Hellenes to surrender their arms; to betake themselves to the gates of the king's palace, and there obtain for themselves what terms they can."
[1.9] ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκες: οἱ δὲ Ἕλληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν, ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι: ἀλλ᾽, ἔφη, ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, τούτοις ἀποκρίνασθε ὅ τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε: ἐγὼ δὲ αὐτίκα ἥξω. ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξῃρημένα: ἔτυχε γὰρ θυόμενος. That was what the heralds said, and the Hellenes listened with heavy hearts; but Clearchus spoke, and his words were few; "Conquerors do not, as a rule, give up their arms"; then turning to the others he added, "I leave it to you, my fellow-generals, to make the best and noblest answer, that ye may, to these gentlemen. I will rejoin you presently." At the moment an official had summoned him to come and look at the entrails which had been taken out, for, as it chanced, he was engaged in sacrificing.
[1.10] ἔνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ ὁ Ἀρκάς, πρεσβύτατος ὤν, ὅτι πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοίησαν: Πρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος,
--ἀλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ Φαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα; εἰ δὲ πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, ἐὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται.
As soon as he was gone, Cleanor the Arcadian, by right of seniority, answered: "They would sooner die than give up their arms." Then Proxenus the Theban said: "For my part, I marvel if the king demands our arms as our master, or for the sake of friendship merely, as presents. If as our master, why need he ask for them rather than come and take them? But if he would fain wheedle us out of them by fine speeches, he should tell us what the soldiers will receive in turn for such kindness."
[1.11] πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε:
--βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. τίς γὰρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐν μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν, ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι.
In answer to him Phalinus said: "The king claims to have conquered, because he has put Cyrus to death; and who is there now to claim the kingdom as against himself? He further flatters himself that you also are in his power, since he holds you in the heart of his country, hemmed in by impassable rivers; and he can at any moment bring against you a multitude so vast that even if leave were given to rise and slay you could not kill them."
[1.12] μετὰ τοῦτον Θεόπομπος Ἀθηναῖος εἶπεν:
--ὦ Φαλῖνε, νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες οἰόμεθα ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ τῶν σωμάτων στερηθῆναι. μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα ἀγαθὰ ἡμῖν ὄντα ὑμῖν παραδώσειν, ἀλλὰ σὺν τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχούμεθα.
After him Theopompus3 the Athenian spoke. "Phalinus," he said, "at this instant, as you yourself can see, we have nothing left but our arms and our valour. If we keep the former we imagine we can make use of the latter; but if we deliver up our arms we shall presently be robbed of our lives. Do not suppose then that we are going to give up to you the only good things which we possess. We prefer to keep them; and by their help we will do battle with you for the good things which are yours."
[1.13] ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγέλασε καὶ εἶπεν:
--ἀλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, καὶ λέγεις οὐκ ἀχάριστα: ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὤν, εἰ οἴει τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς βασιλέως δυνάμεως.
Phalinus laughed when he heard those words, and said: "Spoken like a philosopher, my fine young man, and very pretty reasoning too; yet, let me tell you, your wits are somewhat scattered if you imagine that your valour will get the better of the king's power."
[1.14] ἄλλους δέ τινας ἔφασαν λέγειν ὑπομαλακιζομένους, ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο καὶ βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ βούλοιτο φίλος γενέσθαι: καὶ εἴτε ἄλλο τι θέλοι χρῆσθαι εἴτ᾽ ἐπ᾽ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. There were one or two others, it was said, who with a touch of weakness in their tone or argument, made answer: "They had proved good and trusty friends to Cyrus, and the king might find them no less valuable. If he liked to be friends with them, he might turn them to any use that pleased his fancy, say for a campaign against Egypt. Their arms were at his service; they would help to lay that country at his feet."
[1.15] ἐν τούτῳ Κλέαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποκεκριμένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν:
--οὗτοι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλα λέγει:
Just then Clearchus returned, and wished to know what answer they had given. The words were barely out of his mouth before Phalinus interrupting, answered: "As for your friends here, one says one thing and one another;
[1.16] σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὁ δ᾽ εἶπεν:
--ἐγώ σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα, οἶμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες: σύ τε γὰρ Ἕλλην εἶ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾷς: ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν περὶ ὧν λέγεις.
will you please give us your opinion"; and he replied: "The sight of you, Phalinus, caused me much pleasure; and not only me, but all of us, I feel sure; for you are a Hellene even as we are--every one of us whom you see before you. In our present plight we would like to take you into our counsel as to what we had better do touching your proposals.
[1.17] σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅ τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον [ἀνα]λεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ βασιλέως κελεύσων τοὺς Ἕλληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι συμβουλευομένοις συνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ Ἑλλάδι ἃ ἂν συμβουλεύσῃς. I beg you then solemnly, in the sight of heaven--do you tender us such advice as you shall deem best and worthiest, and such as shall bring you honour of after time, when it will be said of you how once on a time Phalinus was sent by the great king to bid certain Hellenes yield up their arms, and when they had taken him into their counsel, he gave them such and such advice. You know that whatever advice you do give us cannot fail to be reported in Hellas."
[1.18] ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οἱ Ἕλληνες. Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἶπεν: Clearchus threw out these leading remarks in hopes that this man, who was the ambassador from the king, might himself be led to advise them not to give up their arms, in which case the Hellenes would be still more sanguine and hopeful. But, contrary to his expectation, Phalinus turned round and said:
[1.19]
--ἐγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ὑμῖν ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ, συμβουλεύω μὴ παραδιδόναι τὰ ὅπλα: εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σᾐζεσθαι ὑμῖν ὅπῃ δυνατόν.
"I say that if you have one chance, one hope in ten thousand to wage a war with the king successfully, do not give up your arms. That is my advice. If, however, you have no chance of escape without the king's consent, then I say save yourselves in the only way you can."
[1.20] Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν:
--ἀλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις: παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε, ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ ἄλλῳ παραδόντες.
And Clearchus answered: "So, then, that is your deliberate view? Well, this is our answer, take it back. We conceive that in either case, whether we are expected to be friends with the king, we shall be worth more as friends if we keep our arms than if we yield them to another; or whether we are to go to war, we shall fight better with them than without."
[1.21] ὁ δὲ Φαλῖνος εἶπε:
--ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν: ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν ἐκέλευσε βασιλεύς, ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελῶ.
And Phalinus said: "That answer we will repeat; but the king bade me tell you this besides, 'Whilst you remain here there is truce; but one step forward or one step back, the truce ends; there is war.' Will you then please inform us as to that point also? Are you minded to stop and keep truce, or is there to be war? What answer shall I take from you?"
[1.22] Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν:
--ἀπάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ.
--τί οὖν ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὁ Φαλῖνος. ἀπεκρίνατο Κλέαρχος:
--ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος.
And Clearchus replied: "Pray answer that we hold precisely the same views on this point as the king."--"How say you the same views?" asked Phalinus. Clearchus made answer: "As long as we stay here there is truce, but a step forward or a step backward, the truce ends; there is war."
[1.23] ὁ δὲ πάλιν ἠρώτησε:
--σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο:
--σπονδαὶ μὲν μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. ὅ τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε.
The other again asked: "Peace or war, what answer shall I make?" Clearchus returned answer once again in the same words: "Truce if we stop, but if we move forwards or backwards war." But what he was minded really to do, that he refused to make further manifest.
2

<B1

B3>
[2.1] Φαλῖνος μὲν δὴ ᾤχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. οἱ δὲ παρὰ Ἀριαίου ἧκον Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος: Μένων δὲ αὐτοῦ ἔμενε παρὰ Ἀριαίῳ: οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς φαίη Ἀριαῖος εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους, οὓς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος: ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς νυκτός. εἰ δὲ μή, αὔριον πρῲ ἀπιέναι φησίν. Phalinus and those that were with him turned and went. But the messengers from Ariaeus, Procles and Cheirisophus came back. As to Menon, he stayed behind with Ariaeus, They brought back this answer from Ariaeus: "'There are many Persians,' he says, 'better than himself who will not suffer him to sit upon the king's throne; but if you are minded to go back with him, you must join him this very night, otherwise he will set off himself to-morrow on the homeward route.'"
[2.2] ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν:
--ἀλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν: ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ λέγετε: εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν. ὅ τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε.
And Clearchus said: "It had best stand thus between us then. If we come, well and good, be it as you propose; but if we do not come, do whatsoever you think most conducive to your interests."
[2.3] μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε.
--ἐμοί, ὦ ἄνδρες, θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο: ὡς γὰρ ἐγὼ νῦν πυνθάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης ποταμός ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναίμεθα ἄνευ πλοίων διαβῆναι: πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷόν τε: τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν: ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν.

And so he kept these also in the dark as to his real intention.

After this, when the sun was already sinking, he summoned the generals and officers, and made the following statement: "Sirs, I sacrificed and found the victims unfavourable to an advance against the king. After all, it is not so surprising perhaps, for, as I now learn, between us and the king flows the river Tigris, navigable for big vessels, and we could not possibly cross it without boats, and boats we have none. On the other hand, to stop here is out of the question, for there is no possibility of getting provisions. However, the victims were quite agreeable to us joining the friends of Cyrus.

[2.4] ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν: ἀπιόντας δειπνεῖν ὅ τι τις ἔχει: ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε: ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύγια: ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. This is what we must do then. Let each go away and sup on whatever he has. At the first sound of the bugle to turn in, get kit and baggage together; at the second signal, place them on the baggage animals; and at the third, fall in and follow the lead, with the baggage animals on the inside protected by the river, and the troops outside."
[2.5] ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο, οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. After hearing the orders, the generals and officers retired, and did as they were bid; and for the future Clearchus led, and the rest followed in obedience to his orders, not that they had expressly chosen him, but they saw that he alone had the sense and wisdom requisite in a general, while the rest were inexperienced4.

[2.6] [ἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ Ἐφέσου τῆς Ἰωνίας μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι πέντε καὶ τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἑξακισχίλιοι καὶ μύριοι: ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι.]  
[2.7] ἐντεῦθεν ἐπεὶ σκότος ἐγένετο Μιλτοκύθης μὲν ὁ Θρᾷξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τετταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς τριακοσίους ηὐτομόλησε πρὸς βασιλέα. Here, under cover of the darkness which descended, the Thracian Miltocythes, with forty horsemen and three hundred Thracian infantry, deserted to the king;
[2.8] Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ δ᾽ εἵποντο: καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρ᾽ Ἀριαῖον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ μέσας νύκτας: καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα συνῆλθον οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν Ἑλλήνων παρ᾽ Ἀριαῖον: καὶ ὤμοσαν οἵ τε Ἕλληνες καὶ ὁ Ἀριαῖος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμμαχοί τε ἔσεσθαι: οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγήσεσθαι ἀδόλως. but the rest of the troops--Clearchus leading and the rest following in accordance with the orders promulgated--took their departure, and about midnight reached their first stage, having come up with Ariaeus and his army. They grounded arms just as they stood in rank, and the generals and officers of the Hellenes met in the tent of Ariaeus. There they exchanged oaths--the Hellenes on the one side and Ariaeus with his principal officers on the other--not to betray one another, but to be true to each other as allies. The Asiatics further solemnly pledged themselves by oath to lead the way without treachery.
[2.9] ταῦτα δ᾽ ὤμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, οἱ μὲν Ἕλληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι λόγχην. The oaths were ratified by the sacrifice of a bull, a wolf5, a boar, and a ram over a shield. The Hellenes dipped a sword, the barbarians a lance, into the blood of the victims.
[2.10] ἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος:
--ἄγε δή, ὦ Ἀριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν ἥνπερ ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν κρείττω.
As soon as the pledge was taken, Clearchus spoke: "And now, Ariaeus," he said, "since you and we have one expedition in prospect, will you tell us what you think about the route; shall we return the way we came, or have you devised a better?"
[2.11] ὁ δ᾽ εἶπεν:
--ἣν μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα: ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. ἑπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν: ἔνθα δέ τι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατεδαπανήσαμεν. νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν μέν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορήσομεν.
He answered: "To return the same way is to perish to a man by hunger; for at this moment we have no provisions whatsoever. During the seventeen last stages, even on our way hither, we could extract nothing from the country; or, if there was now and again anything, we passed over and utterly consumed it. At this time our project is to take another and a longer journey certainly, but we shall not be in straits for provisions. The earliest stages must be very long, as long as we can make them;
[2.12] πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους σταθμοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀποσπάσωμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος: ἢν γὰρ ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. ὀλίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι: πολὺν δ᾽ ἔχων δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως πορεύεσθαι: ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. ταύτην, ἔφη, τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. the object is to put as large a space as possible between us and the royal army; once we are two or three days' journey off, the danger is over. The king will never overtake us. With a small army he will not dare to dog our heels, and with a vast equipment he will lack the power to march quickly. Perhaps he, too, may even find a scarcity of provisions. There," said he, "you asked for my opinion, see, I have given it."
[2.13] ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν: ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον. ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας: καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. Here was a plan of the campaign, which was equivalent to a stampede: helter-skelter they were to run away, or get into hiding somehow; but fortune proved a better general. For as soon as it was day they recommenced the journey, keeping the sun on their right, and calculating that with the westering rays they would have reached villages in the territory of Babylonia, and in this hope they were not deceived.
[2.14] ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας: καὶ τῶν τε Ἑλλήνων οἳ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔθεον, καὶ Ἀριαῖος (ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος διότι ἐτέτρωτο) καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. While it was yet afternoon, they thought they caught sight of some of the enemy's cavalry; and those of the Hellenes who were not in rank ran to their ranks; and Ariaeus, who was riding in a wagon to nurse a wound, got down and donned his cuirass, the rest of his party following his example.
[2.15] ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο ἧκον λέγοντες οἱ προπεμφθέντες σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν, ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς: καὶ γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. Whilst they were arming themselves, the scouts, who had been sent forward, came back with the information that they were not cavalry but baggage animals grazing. It was at once clear to all that they must be somewhere in the neighbourhood of the king's encampment. Smoke could actually be seen rising, evidently from villages not far ahead.
[2.16] Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν: ᾔδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ ἀσίτους ὄντας: ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἦν: οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυτάτω κώμας τοὺς πρώτους ἄγων κατεσκήνωσεν, ἐξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. Clearchus hesitated to advance upon the enemy, knowing that the troops were tired and hungry; and indeed it was already late. On the other hand he had no mind either to swerve from his route--guarding against any appearance of flight. Accordingly he marched straight as an arrow, and with sunset entered the nearest villages with his vanguard and took up quarters. These villages had been thoroughly sacked and dismantled by the royal army--down to the very woodwork and furniture of the houses.
[2.17] οἱ μὲν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ ὕστεροι σκοταῖοι προσιόντες ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλίζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν: ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολεμίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. Still, the vanguard contrived to take up their quarters in some sort of fashion; but the rear division, coming up in the dark, had to bivouac as best they could, one detachment after another; and a great noise they made, with hue and cry to one another, so that the enemy could hear them; and those in their immediate proximity actually took to their heels, left their quarters, and decamped,
[2.18] δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὑστεραίᾳ ἐγένετο: οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη οὔτε στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξεπλάγη δέ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος. ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. as was plain enough next morning, when not a beast was to be seen, nor sign of camp or wreath of smoke anywhere in the neighbourhood. The king, as it would appear, was himself quite taken aback by the advent of the army; as he fully showed by his proceedings next day.
[2.19] προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης καὶ τοῖς Ἕλλησι φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦπος ἦν οἷον εἰκὸς φόβου ἐμπεσόντος γενέσθαι. During the progress of this night the Hellenes had their turn of scare--a panic seized them, and there was a noise and clatter, hardly to be explained except by the visitation of some sudden terror.
[2.20] Κλέαρχος δὲ Τολμίδην Ἠλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν κηρύξαντα ὅτι προαγορεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα μηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισθὸν τάλαντον. But Clearchus had with him the Eleian Tolmides, the best herald of his time; him he ordered to proclaim silence, and then to give out this proclamation of the generals: "Whoever will give any information as to who let an ass into the camp shall receive a talent of silver in reward."
[2.21] ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες σῷοι. ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς Ἕλληνας ᾗπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάχη. On hearing this proclamation the soldiers made up their minds that their fear was baseless, and their generals safe and sound. At break of day Clearchus gave the order to the Hellenes to get under arms in line of battle, and take up exactly the same position as they held on the day of the battle.

 
<<Bιβλίον A 9-10 Αρχή σελίδας Βιβλίον B 3-4 >>


[1] The Spartan king who was deposed in B.C. 491, whereupon he fled to King Darius, and settled in south-western Mysia. See Herod. vi. 50, 61-70. We shall hear more of his descendant, Procles, the ruler of Teuthrania, in the last chapter of this work.

[2] 10 A.M.

[3] So the best MSS. Others read "Xenophon," which Kruger maintains to be the true reading. He suggests that "Theopompus" may have crept into the text from a marginal note of a scholiast, "Theopompus" (the historian) "gives the remark to Proxenus.'

[4] The MSS. add the words, "The total distance of the route, taking Ephesus in Ionia as the starting point up to the field of battle, consisted of 93 stages, 535 parasangs, or 16,050 furlongs; from the battle-field to Babylon (reckoned a three days' journey) would have been another 360 stades," which may well be an editor's or commentator's marginal note.

[5] It is a question whether the words "a wolf" ought not to be omitted.Αρχή Σελίδας


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
20/5/00