[Αρχαία κείμενα με μετάφραση · Greek texts with translation]

 

Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ

Η ΕΒΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

The Seventh Letter By Plato

Translated by J. Harward

Αρχαίο Κείμενο και Μετάφραση


 
 

1-10, 11-2021-30, 31-4041-50, 51-63


 
 
 

[ Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε το κείμενο με τη μετάφραση (συμπιεσμένο αρχείο Word) από εδώ ]
[ You can download the text with the translation (compressed Word file) from here ]