Δημήτριος Βυζάντιος

Βαβυλωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'
Ξενοδοχείον όπου εισέρχονται οι εν τη σκηνή

ΣΚΗΝΗ Β'
Πελοποννήσιος, Ανατολίτης

ΣΚΗΝΗ Γ'
Χίος, Κρης, Αλβανός, Λογιώτατος, Κύπριος: Εισέρχονται όλοι ομού

ΣΚΗΝΗ Δ'
Χίος, και οι λοιποί

ΣΚΗΝΗ Ε'
Ο Χίος μέθυσος ατακτεί, συντρίβει τα εν τη τραπέζη και ζητεί όργανα μουσικά

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'
Καθ' εις εξ αυτών λέγει και από εν τραγούδι κατά το έθος της πατρίδος του

ΣΚΗΝΗ Ζ'
Ανατολίτης, Λογιώτατος, έπειτα οι λοιποί

ΣΚΗΝΗ Η'
Ανατολίτης, Λογιώτατος, Ξενοδόχος. Οι άλλοι σιωπούν καθήμενοι.

ΣΚΗΝΗ Θ'
Ο Ανατολίτης καθ' εαυτόν, παρατηρών τους άλλους

ΣΚΗΝΗ Ι'
Ο Αλβανός μεθυσμένος μαλώνει με τον Κρητικόν, πυροβολεί με την πιστόλαν,
και τον πληγώνει πολλά ελαφρά εις τον βραχίονα

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'
Ο Ξενοδόχος ακούσας τον κρότον τον πιστολίου, τρέχει φωνάζων και οδυρόμενος

ΣΚΗΝΗ ΙΒ'
Ο Ξενοδόχος εισέρχεται έντρομος, και ειδοποιεί τους άλλους, ότι έφθασεν η Αστυνομία

 

ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣΚΗΝΗ Α'
Ο Αστυνόμος, συνωδευμένος μετά των στρατιωτών, εισέρχεται και εξετάζει

ΣΚΗΝΗ Β'
Ο Αστυνόμος καθ' εαυτόν

ΣΚΗΝΗ Γ'
Ο Αστυνόμος, ο Ανατολίτης και οι στρατιώται

ΣΚΗΝΗ Δ'
Ο Αστυνόμος εξετάζει τον Λογιώτατον

ΣΚΗΝΗ Ε'
Ο Αστυνόμος, καθ' εαυτόν

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'
Ο Αστυνόμος εξετάζει τον Πελοποννήσιον

ΣΚΗΝΗ Ζ'
Ο Αστυνόμος εξετάζει τον Κύπριον

ΣΚΗΝΗ Η'
Ο Αστυνόμος (καθ' εαυτόν)

ΣΚΗΝΗ Θ'
Ο Αστυνόμος εξετάζει τον Χίον

ΣΚΗΝΗ Ι'
Ο Αστυνόμος (καθ' εαυτόν)

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'
Ο Αστυνόμος αποστέλλει τινάς στρατιώτας δια να εύρουν και συλλάβουν τον Αλβανόν

ΣΚΗΝΗ ΙΒ'
Ο Αστυνόμος σφραγίζει το ξενοδοχείον

 

ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'
Οι στρατιώται φυλακίζουν τον Ανατολίτην

ΣΚΗΝΗ Β'
Ο Ανατολίτης καθ' εαυτόν

ΣΚΗΝΗ Γ'
Οι στρατιώται φυλακίζουν τον Λογιώτατον

ΣΚΗΝΗ Δ'
Ο Ανατολίτης καθήμενος έσαθεν ακούει τους οδυρμούς του Λογιωτάτου, αλλά δεν τον διακρίνει

ΣΚΗΝΗ Ε'
Οι στρατιώται φυλακίζονν τον Πελοποννήσιον και τον Κύπριον

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'
Οι στρατιώται φέρουν τον Χίον εις την φυλακήν,
όστις τους φιλοδωρεί καθ' οδόν δια να μην τον περάσουν από την Αγοράν

ΣΚΗΝΗ Ζ'
Ο Χίος εμβαίνων εις την φυλακήν, κάθεται μεταξύ της εισόδου υπό το σκότος, και οδύρεται

ΣΚΗΝΗ Η'
Οι στρατιώται φυλακίζουν τον Ξενοδόχον

ΣΚΗΝΗ Θ'
Ο Ανατολίτης φυλακισμένος απορεί δια την αργοπορίαν της εις την αναφοράν του απαντήσεως

ΣΚΗΝΗ Ι'
Ο Ξενοδόχος ζητεί από τους εν τη φυλακή την πληρωμήν των εις το ξενοδοχείον εξόδων των,
και παρουσιάζει ένα λογαριασμόν πολλά υπέρογκον

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'
Ο Λογιώτατος, μη έχων χρήματα δια την απότισιν του μέρους του συλλογίζεται

ΣΚΗΝΗ ΙΒ'
Ο Ανατολίτης και ο Λογιώτατος

ΣΚΗΝΗ ΙΓ'
Οι στρατιώται συνέλαβον τον Αλβανόν, και τον φέρουν εις την φυλακήν,
όπου τον εξετάζει ο Αστυνόμος

ΣΚΗΝΗ ΙΔ'
Ο Αστυνόμος εξετάζει τον Αλβανόν με ταχύτητα έμπροσθεν της φυλακής

ΣΚΗΝΗ ΙΕ'
Ο Ανατολίτης και οι λοιποί έσωθεν της φυλακής

 

ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'
Η ερωμένη τον Κρητός συνωδευμένη με την γραίαν τροφόν της
ζητεί εις το αστυνομικόν κατάστημα τον εραστήν της

ΣΚΗΝΗ Β'
Η Κανέλλα ερωτά δια τον εραστήν της τον Αστυνόμον,
αυτός δε την ζητεί δια να τον ερωτευθή

ΣΚΗΝΗ Γ'
Ο Αστυνόμος μόνος

ΣΚΗΝΗ Δ'
Η Κανέλλα εισέρχεται εις τον κοιτώνα, όπου ο Κρητικός, και τον επισκέπτεται

ΣΚΗΝΗ Ε'
Η Γαρούφω φωνάζει από το παράθυρον ένα αμαθή ιατρόν

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'
Ο αμαθής ιατρός επισκέπτεται τον Κρήτα

ΣΚΗΝΗ Ζ'
Κανέλλα και η Γαρούφω

ΣΚΗΝΗ Η'
Ο Ιατρός μόνος

ΣΚΗΝΗ Θ'
Ο Ιατρός εισέρχεται εις δευτέραν επίσκεψιν τον Κρητικού

ΣΚΗΝΗ Ι'
Ενώ εξέρχεται ο Ιατρός, εισέρχεται ο Αστυνόμος,
επιπλήττει αυτόν ως αμαθή, και τον αποβάλλει

ΣΚΗΝΗ ΙΑ'
Αστυνόμος και αι γυναίκες

 

ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

ΣΚΗΝΗ Α'
Ο Αστυνόμος μόνος εις το κατάστημα, ακουμβισμένος εις την τράπεζαν του γραφείου του

ΣΚΗΝΗ Β'
Ο Γραμματεύς του Αστυνόμου εισέρχεται ιδρωμένος,
κάθεται εις την τράπεζα,
και με εν μανδήλι βρεγμένον από λεβάντα στεγνώνει τον ιδρώτα του

ΣΚΗΝΗ Γ'
Ο Αστυνόμος υπαγορεύει τον Γραμματέα

ΣΚΗΝΗ Δ'
Ο Αστυνόμος μόνος

ΣΚΗΝΗ Ε'
Οι στρατιώται εισέρχονται αιφνιδίως, και ομιλούν με τον Αστυνόμον περί των φυλακισμένων

ΣΚΗΝΗ ΣΤ'
Ο Αστυνόμος λαμβάνει διαταγήν δια να απολύση από την φυλακήν όλους·
μη γνωρίζων δε να την αναγνώση καλώς προσκαλεί με θυμόν τον Γραμματέα

ΣΚΗΝΗ Ζ'
Ο Αστυνόμος μόνος

ΣΚΗΝΗ Η'
Οι στρατιώται παρουσιάζουν τους φυλακισμένους όλους

 

[Αρχή σελίδας] · [Απάνθισμα]
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Νοέμβριος 2003