Δημοσθένης

Ὀλυνθιακοί

Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του Δημοσθένους— τρεις εκ των αρίστων του δαιμονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων· ωνομάσθησαν δε τοιουτοτρόπως εκ της εν Θράκη πόλεως Ολύνθου, εναντίον της οποίας εξεστράτευσεν ο Φίλιππος. Οι Ολύνθιοι τότε στείλαντες πρέσβεις εις τας Αθήνας εζήτησαν βοήθειαν. Ο Δημοσθένης συνηγόρησε θερμώς υπέρ της αποστολής βοηθείας και εκφωνεί επί τη ευκαιρία ταύτη τους τρεις αυτούς λόγους,

Εν τω Α' Ολυνθιακώ λέγει ότι ο μεταξύ Ολυνθίων και Φιλίππου πόλεμος είνε μία αρίστη δι' αυτούς ευκαιρία, της οποίας συμβουλεύει να επωφεληθώσι στέλλοντας αμέσως βοήθειαν προς τους Ολυνθίους· τα δε αναγκαιούντα διά την εκστρατείαν χρήματα υποδεικνύει ότι ευκόλως ηδύναντο να ευρεθούν, αν εγίνετο σκοπιμωτέρα χρήσις των στρατιωτικών χρημάτων, τα οποία εμοιράζοντο ως θεωρικά. Οι Αθηναίοι επείσθησαν και απεφάσισαν να βοηθήσουν, αλλ' εβράδυνεν να εκτελέσουν τα αποφασισθέντα, αφ' ενός μεν ένεκα της συνηθισμένης των αδρανείας, αφ' ετέρου δ' ένεκα του δισταγμού, τον οποίον ενέβαλλον οι αντίπαλοι του Δημοσθένους εκφοβίζοντες αυτούς περί του δυνατού της επιτυχίας. Τότε ο Δημοσθένης εκφωνεί τον Β' Ολυνθιακόν, εις τον οποίον αποδεικνύει ότι δεν είνε, όσον νομίζεται, ο Φίλιππος φοβερός και ότι η δύναμις του είνε μάλλον φαινομενική παρά πραγματική. Αλλά πάλιν η έλλειψις χρημάτων καθίστα τας βοηθείας των Αθηναίων ανεπαρκείς· εκτός δε τούτου οι Αθηναίοι μετά την αποστολήν βοηθειών ανεπαύθησαν θεωρούντες βεβαίαν την νίκην. Τούτο όμως εξαναγκάζει τον Δημοσθένην να εκφωνήσει τον Γ' Ολυνθιακόν, διά του οποίου προτείνει γενναιότερα και ριζικώτερα μέτρα και προσπαθεί, με πολλήν λεπτότητα και ένα ευφυά συνδυασμόν, να προδιαθέση τους Αθηναίους να μεταβάλωσι πάλιν τα θεωρικά εις στρατιωτικά.

Και εστάλησαν μεν επανειλημμέναι βοήθειαι εις τους Ολυνθίους, αλλ' ούδέν κατώρθωσαν· διότι τω 348 π. Χ. η πόλις εκυριεύθη υπό του πολυμηχάνου Μακεδόνος. Αλλ' ενώ ο Δημοσθένης με τας ενεργείας του τας πατριωτικάς δεν κατώρθωσε να σώση την Όλυνθον από τους όνυχας του Φιλίππου, έκαμε κάτι τι σπουδαιότερον δι' αυτήν— κατώρθωσε να της φορέση της Αθανασίας το στέμμα και της Τέχνης την αλουργίδα με τους τρεις αυτούς αθανάτους του λόγους!....

ΝΙΚ. Σ. ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Εκδόσεις "ΦΕΞΗ", Αθήνα 1911(;)

 

Αρχή σελίδας
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Μάρτιος 2003