[κείμενα με μετάφραση]

Ἀριστοτέλους

Περὶ Ψυχῆς

Μετάφραση-Σχόλια Παύλου Γρατσιάτου (Αθήνα, "Φέξη", 1911)

 

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

Προλεγόμενα

Αξία της περί ψυχής πραγματείας
Ορισμοί
Διαίρεσις

 

ΒΙΒΛIΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Ζητήματα και κριτική εξέτασις των προγενεστέρων ψυχολογικών θεωριών.

Κεφ. Α'. — Μέθοδος ζητήσεως.— Το χωριστόν της ψυχής. — Σχέσεις της ψυχής προς το σώμα
Κεφ. Β'.— Ιστορία των θεωριών Εμπεδοκλέους, Δημοκρίτου, Αναξαγόρου
Κεφ. Γ'.— Η ψυχή και η κίνησις
Κεφ. Δ'.— Η ψυχή ως αρμονία. Η ψυχή και το σώμα. Μοναδολογία
Κεφ. Ε'.— Η ψυχή και τα στοιχεία. Η ψυχή και τα μέρη αυτής. Διαιρετόν της ψυχής

 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Αι δυνάμεις (μόρια) της ψυχής

Κεφ. Α'.— Έννοια της ουσίας. Ορισμός της ψυχής
Κεφ. Β'.— Έμψυχον και άψυχον. Η αρχή της ζωής. Η ψυχή και το σώμα
Κεφ. Γ'.— Αι διάφοροι εκδηλώσεις της ψυχής
Κεφ. Δ'.— Ψυχή και τελική αιτία. Η ψυχή και η θρέψις. Αρχή της θρέψεως
Κεφ. Ε'.— Δυνάμει και ενεργεία. Αίσθησις και νόησις
Κεφ. ς'.— Αισθηταί ποιότητες
Κεφ. Ζ'.— Η όρασις και το διάμεσον αυτής
Κεφ. Η'.— Ήχος και το διάμεσον αυτού. Φωνή
Κεφ. Θ'.— Η αίσθησις της οσφρήσεως
Κεφ. Ι'.— Η αίσθησις της γεύσεως
Κεφ. ΙΑ'.- Η αίσθησις της αφής
Κεφ. ΙΒ'.- Σχέσις αισθητηρίου και αισθητού. Τα μεταξύ

 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Αίσθησις, φαντασία. Νους (θεωρητικός και πρακτικός).

Κεφ. Α'.— Τα κοινά αισθητά
Κεφ. Β'.— Αντίληψις. Η κοινή αίσθησις
Κεφ. Γ'.— Η Φαντασία
Κεφ. Δ'.— Ο Νους (λόγος). Η αφηρημένη νόησις
Κεφ. Ε'.— Νους ποιητικός και παθητικός
Κεφ. ς-'.— Νόησις και αλήθεια
Κεφ. Ζ'.— Νόησις. Εικόνες. Νοητόν αντικείμενον
Κεφ. Η'.— Ιδέαι και εικόνες
Κεφ. Θ'.— Δυνάμεις ψυχής. Νους και όρεξις
Κεφ. Ι'.— Ορέξεως λειτουργία
Κεφ. ΙΑ'.— Το κοινόν αίτιον
Κεφ. ΙΒ'.- Αίσθησις, θρέψις. Ευζωία
Κεφ. ΙΓ'.— Η αίσθησις της αφής

 

Πρόσθετοι σημειώσεις

Προς εξήγησιν θεωριών τινων και χωρίων...

 

[Αρχή σελίδας]
Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Νοέμβριος 2002