<< Βιβλίο ΙV, 4-6 ToC Βιβλίο V >>

Ἀριστοτέλους

Ἠθικὰ Νικομάχεια

[ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894]

translated by William David Ross
Clarendon Press 1908

Βιβλίο IV, 7-9
(1127a10-1128b35)

  7. Truthfulness, boastfulness, mock-modesty.
<<<>>>
περὶ τὰ αὐτὰ δὲ σχεδόν ἐστι καὶ ἡ τῆς ἀλαζονείας <καὶ εἰρωνείας> μεσότης· ἀνώνυμος δὲ καὶ αὐτή. οὐ χεῖρον δὲ καὶ (15) τὰς τοιαύτας ἐπελθεῖν· μᾶλλόν τε γὰρ ἂν εἰδείημεν τὰ περὶ τὸ ἦθος, καθ᾽ ἕκαστον διελθόντες, καὶ μεσότητας εἶναι τὰς ἀρετὰς πιστεύσαιμεν ἄν, ἐπὶ πάντων οὕτως ἔχον συνιδόντες.      The mean opposed to boastfulness is found in almost the same sphere; and this also is without a name. It will be no bad plan to describe these states as well; for we shall both know the facts about character better if we go through them in detail, and we shall be convinced that the virtues are means if we see this to be so in all cases.
ἐν δὴ τῷ συζῆν οἱ μὲν πρὸς ἡδονὴν καὶ λύπην ὁμιλοῦντες εἴρηνται, περὶ δὲ τῶν ἀληθευόντων τε καὶ ψευδομένων εἴπωμεν (20) ὁμοίως ἐν λόγοις καὶ πράξεσι καὶ τῷ προσποιήματι. δοκεῖ δὴ ὁ μὲν ἀλαζὼν προσποιητικὸς τῶν ἐνδόξων εἶναι καὶ μὴ ὑπαρχόντων καὶ μειζόνων ἢ ὑπάρχει, ὁ δὲ εἴρων ἀνάπαλιν ἀρνεῖσθαι τὰ ὑπάρχοντα ἢ ἐλάττω ποιεῖν, ὁ δὲ μέσος αὐθέκαστός τις ὢν ἀληθευτικὸς καὶ τῷ βίῳ καὶ τῷ λόγῳ, τὰ (25) ὑπάρχοντα ὁμολογῶν εἶναι περὶ αὑτόν, καὶ οὔτε μείζω οὔτε ἐλάττω. In the field of social life those who make the giving of pleasure or pain their object in associating with others have been described; let us now describe those who pursue truth or falsehood alike in words and deeds and in the claims they put forward. The boastful man, then, is thought to be apt to claim the things that bring glory, when he has not got them, or to claim more of them than he has, and the mock-modest man on the other hand to disclaim what he has or belittle it, while the man who observes the mean is one who calls a thing by its own name, being truthful both in life and in word, owning to what he has, and neither more nor less.
ἔστι δὲ τούτων ἕκαστα καὶ ἕνεκά τινος ποιεῖν καὶ μηδενός. ἕκαστος δ᾽ οἷός ἐστι, τοιαῦτα λέγει καὶ πράττει καὶ οὕτω ζῇ, ἐὰν μή τινος ἕνεκα πράττῃ. καθ᾽ αὑτὸ δὲ τὸ μὲν ψεῦδος φαῦλον καὶ ψεκτόν, τὸ δ᾽ ἀληθὲς καλὸν καὶ (30) ἐπαινετόν. οὕτω δὲ καὶ ὁ μὲν ἀληθευτικὸς μέσος ὢν ἐπαινετός, οἱ δὲ ψευδόμενοι ἀμφότεροι μὲν ψεκτοί, μᾶλλον δ᾽ ὁ ἀλαζών. Now each of these courses may be adopted either with or without an object. But each man speaks and acts and lives in accordance with his character, if he is not acting for some ulterior object. And falsehood is in itself mean and culpable, and truth noble and worthy of praise. Thus the truthful man is another case of a man who, being in the mean, is worthy of praise, and both forms of untruthful man are culpable, and particularly the boastful man.
   
περὶ ἑκατέρου δ᾽ εἴπωμεν, πρότερον δὲ περὶ τοῦ ἀληθευτικοῦ. οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἐν ταῖς ὁμολογίαις ἀληθεύοντος λέγομεν, οὐδ᾽ ὅσα εἰς ἀδικίαν ἢ δικαιοσύνην συντείνει[1127b] (1) (ἄλλης γὰρ ἂν εἴη ταῦτ᾽ ἀρετῆς), ἀλλ᾽ ἐν οἷς μηδενὸς τοιούτου διαφέροντος καὶ ἐν λόγῳ καὶ ἐν βίῳ ἀληθεύει τῷ τὴν ἕξιν τοιοῦτος εἶναι. δόξειε δ᾽ ἂν ὁ τοιοῦτος ἐπιεικὴς εἶναι.      Let us discuss them both, but first of all the truthful man. We are not speaking of the man who keeps faith in his agreements, i.e. in the things that pertain to justice or injustice (for this would belong to another virtue), but the man who in the matters in which nothing of this sort is at stake is true both in word and in life because his character is such. But such a man would seem to be as a matter of fact equitable.
ὁ γὰρ φιλαλήθης, καὶ ἐν οἷς μὴ διαφέρει ἀληθεύων, ἀληθεύσει (5) καὶ ἐν οἷς διαφέρει ἔτι μᾶλλον· ὡς γὰρ αἰσχρὸν τὸ ψεῦδος εὐλαβήσεται, ὅ γε καὶ καθ᾽ αὑτὸ ηὐλαβεῖτο· ὁ δὲ τοιοῦτος ἐπαινετός. ἐπὶ τὸ ἔλαττον δὲ μᾶλλον τοῦ ἀληθοῦς ἀποκλίνει· ἐμμελέστερον γὰρ φαίνεται διὰ τὸ ἐπαχθεῖς τὰς ὑπερβολὰς εἶναι. For the man who loves truth, and is truthful where nothing is at stake, will still more be truthful where something is at stake; he will avoid falsehood as something base, seeing that he avoided it even for its own sake; and such a man is worthy of praise. He inclines rather to understate the truth; for this seems in better taste because exaggerations are wearisome.
   
ὁ δὲ μείζω τῶν ὑπαρχόντων προσποιούμενος (10) μηδενὸς ἕνεκα φαύλῳ μὲν ἔοικεν (οὐ γὰρ ἂν ἔχαιρε τῷ ψεύδει), μάταιος δὲ φαίνεται μᾶλλον ἢ κακός· εἰ δ᾽ ἕνεκά τινος, ὁ μὲν δόξης ἢ τιμῆς οὐ λίαν ψεκτός, “ὡς ὁ ἀλαζών”, ὁ δὲ ἀργυρίου, ἢ ὅσα εἰς ἀργύριον, ἀσχημονέστερος (οὐκ ἐν τῇ δυνάμει δ᾽ ἐστὶν ὁ ἀλαζών, ἀλλ᾽ ἐν τῇ προαιρέσει· (15) κατὰ τὴν ἕξιν γὰρ καὶ τῷ τοιόσδε εἶναι ἀλαζών ἐστιν)· ὥσπερ καὶ ψεύστης ὃ μὲν τῷ ψεύδει αὐτῷ χαίρων, ὃ δὲ δόξης ὀρεγόμενος ἢ κέρδους.      He who claims more than he has with no ulterior object is a contemptible sort of fellow (otherwise he would not have delighted in falsehood), but seems futile rather than bad; but if he does it for an object, he who does it for the sake of reputation or honour is (for a boaster) not very much to be blamed, but he who does it for money, or the things that lead to money, is an uglier character (it is not the capacity that makes the boaster, but the purpose; for it is in virtue of his state of character and by being a man of a certain kind that he is boaster); as one man is a liar because he enjoys the lie itself, and another because he desires reputation or gain.
οἱ μὲν οὖν δόξης χάριν ἀλαζονευόμενοι τὰ τοιαῦτα προσποιοῦνται ἐφ᾽ οἷς ἔπαινος ἢ εὐδαιμονισμός, οἱ δὲ κέρδους, ὧν καὶ ἀπόλαυσίς ἐστι τοῖς πέλας καὶ διαλαθεῖν (20) ἔστι μὴ ὄντα, οἷον μάντιν σοφὸν ἰατρόν. διὰ τοῦτο οἱ πλεῖστοι προσποιοῦνται τὰ τοιαῦτα καὶ ἀλαζονεύονται· ἔστι γὰρ ἐν αὐτοῖς τὰ εἰρημένα. Now those who boast for the sake of reputation claim such qualities as will praise or congratulation, but those whose object is gain claim qualities which are of value to one's neighbours and one's lack of which is not easily detected, e.g. the powers of a seer, a sage, or a physician. For this reason it is such things as these that most people claim and boast about; for in them the above-mentioned qualities are found.
   
οἱ δ᾽ εἴρωνες ἐπὶ τὸ ἔλαττον λέγοντες χαριέστεροι μὲν τὰ ἤθη φαίνονται· οὐ γὰρ κέρδους ἕνεκα δοκοῦσι λέγειν, ἀλλὰ φεύγοντες τὸ ὀγκηρόν· (25) μάλιστα δὲ καὶ οὗτοι τὰ ἔνδοξα ἀπαρνοῦνται, οἷον καὶ Σωκράτης ἐποίει. οἱ δὲ τὰ μικρὰ καὶ φανερὰ [προσποιούμενοι] βαυκοπανοῦργοι λέγονται καὶ εὐκαταφρονητότεροί εἰσιν· καὶ ἐνίοτε ἀλαζονεία φαίνεται, οἷον ἡ τῶν Λακώνων ἐσθής· καὶ γὰρ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ λίαν ἔλλειψις ἀλαζονικόν.      Mock-modest people, who understate things, seem more attractive in character; for they are thought to speak not for gain but to avoid parade; and here too it is qualities which bring reputation that they disclaim, as Socrates used to do. Those who disclaim trifling and obvious qualities are called humbugs and are more contemptible; and sometimes this seems to be boastfulness, like the Spartan dress; for both excess and great deficiency are boastful.
οἱ δὲ (30) μετρίως χρώμενοι τῇ εἰρωνείᾳ καὶ περὶ τὰ μὴ λίαν ἐμποδὼν καὶ φανερὰ εἰρωνευόμενοι χαρίεντες φαίνονται. ἀντικεῖσθαι δ᾽ ὁ ἀλαζὼν φαίνεται τῷ ἀληθευτικῷ· χείρων γάρ. But those who use understatement with moderation and understate about matters that do not very much force themselves on our notice seem attractive. And it is the boaster that seems to be opposed to the truthful man; for he is the worse character.
   
  8. Ready wit, buffoonery, boorishness.
<<<>>>
οὔσης δὲ καὶ ἀναπαύσεως ἐν τῷ βίῳ, καὶ ἐν ταύτῃ διαγωγῆς μετὰ παιδιᾶς, δοκεῖ καὶ ἐνταῦθα εἶναι ὁμιλία τις ἐμμελής, [1128a] (1) καὶ οἷα δεῖ λέγειν καὶ ὥς, ὁμοίως δὲ καὶ ἀκούειν. διοίσει δὲ καὶ τὸ ἐν τοιούτοις λέγειν ἢ τοιούτων ἀκούειν. δῆλον δ᾽ ὡς καὶ περὶ ταῦτ᾽ ἔστιν ὑπερβολή τε καὶ ἔλλειψις τοῦ μέσου.      Since life includes rest as well as activity, and in this is included leisure and amusement, there seems here also to be a kind of intercourse which is tasteful; there is such a thing as sayingand again listening to- what one should and as one should. The kind of people one is speaking or listening to will also make a difference. Evidently here also there is both an excess and a deficiency as compared with the mean.
οἱ μὲν οὖν τῷ γελοίῳ ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι (5) δοκοῦσιν εἶναι καὶ φορτικοί, γλιχόμενοι πάντως τοῦ γελοίου, καὶ μᾶλλον στοχαζόμενοι τοῦ γέλωτα ποιῆσαι ἢ τοῦ λέγειν εὐσχήμονα καὶ μὴ λυπεῖν τὸν σκωπτόμενον· οἱ δὲ μήτ᾽ αὐτοὶ ἂν εἰπόντες μηδὲν γελοῖον τοῖς τε λέγουσι δυσχεραίνοντες ἄγροικοι καὶ σκληροὶ δοκοῦσιν εἶναι. Those who carry humour to excess are thought to be vulgar buffoons, striving after humour at all costs, and aiming rather at raising a laugh than at saying what is becoming and at avoiding pain to the object of their fun; while those who can neither make a joke themselves nor put up with those who do are thought to be boorish and unpolished.
οἱ δ᾽ ἐμμελῶς (10) παίζοντες εὐτράπελοι προσαγορεύονται, οἷον εὔτροποι· τοῦ γὰρ ἤθους αἱ τοιαῦται δοκοῦσι κινήσεις εἶναι, ὥσπερ δὲ τὰ σώματα ἐκ τῶν κινήσεων κρίνεται, οὕτω καὶ τὰ ἤθη. ἐπιπολάζοντος δὲ τοῦ γελοίου, καὶ τῶν πλείστων χαιρόντων τῇ παιδιᾷ καὶ τῷ σκώπτειν μᾶλλον ἢ δεῖ, καὶ οἱ βωμολόχοι (15) εὐτράπελοι προσαγορεύονται ὡς χαρίεντες· ὅτι δὲ διαφέρουσι, καὶ οὐ μικρόν, ἐκ τῶν εἰρημένων δῆλον. But those who joke in a tasteful way are called ready-witted, which implies a sort of readiness to turn this way and that; for such sallies are thought to be movements of the character, and as bodies are discriminated by their movements, so too are characters. The ridiculous side of things is not far to seek, however, and most people delight more than they should in amusement and in jestinly. and so even buffoons are called ready-witted because they are found attractive; but that they differ from the ready-witted man, and to no small extent, is clear from what has been said.
   
τῇ μέσῃ δ᾽ ἕξει οἰκεῖον καὶ ἡ ἐπιδεξιότης ἐστίν· τοῦ δ᾽ ἐπιδεξίου ἐστὶ τοιαῦτα λέγειν καὶ ἀκούειν οἷα τῷ ἐπιεικεῖ καὶ ἐλευθερίῳ ἁρμόττει· ἔστι γάρ τινα πρέποντα τῷ τοιούτῳ λέγειν ἐν (20) παιδιᾶς μέρει καὶ ἀκούειν, καὶ ἡ τοῦ ἐλευθερίου παιδιὰ διαφέρει τῆς τοῦ ἀνδραποδώδους, καὶ πεπαιδευμένου καὶ ἀπαιδεύτου. ἴδοι δ᾽ ἄν τις καὶ ἐκ τῶν κωμῳδιῶν τῶν παλαιῶν καὶ τῶν καινῶν· τοῖς μὲν γὰρ ἦν γελοῖον ἡ αἰσχρολογία, τοῖς δὲ μᾶλλον ἡ ὑπόνοια· διαφέρει δ᾽ οὐ μικρὸν ταῦτα (25) πρὸς εὐσχημοσύνην.      To the middle state belongs also tact; it is the mark of a tactful man to say and listen to such things as befit a good and well-bred man; for there are some things that it befits such a man to say and to hear by way of jest, and the well-bred man's jesting differs from that of a vulgar man, and the joking of an educated man from that of an uneducated. One may see this even from the old and the new comedies; to the authors of the former indecency of language was amusing, to those of the latter innuendo is more so; and these differ in no small degree in respect of propriety.
πότερον οὖν τὸν εὖ σκώπτοντα ὁριστέον τῷ λέγειν μὴ ἀπρεπῆ ἐλευθερίῳ, ἢ τῷ μὴ λυπεῖν τὸν ἀκούοντα ἢ καὶ τέρπειν; ἢ καὶ τό γε τοιοῦτον ἀόριστον; ἄλλο γὰρ ἄλλῳ μισητόν τε καὶ ἡδύ. τοιαῦτα δὲ καὶ ἀκούσεται· ἃ γὰρ ὑπομένει ἀκούων, ταῦτα καὶ ποιεῖν δοκεῖ. Now should we define the man who jokes well by his saying what is not unbecoming to a well-bred man, or by his not giving pain, or even giving delight, to the hearer? Or is the latter definition, at any rate, itself indefinite, since different things are hateful or pleasant to different people? The kind of jokes he will listen to will be the same; for the kind he can put up with are also the kind he seems to make.
οὐ δὴ πᾶν ποιήσει· (30) τὸ γὰρ σκῶμμα λοιδόρημά τι ἐστίν, οἱ δὲ νομοθέται ἔνια λοιδορεῖν κωλύουσιν· ἔδει δ᾽ ἴσως καὶ σκώπτειν. ὁ δὴ χαρίεις καὶ ἐλευθέριος οὕτως ἕξει, οἷον νόμος ὢν ἑαυτῷ. There are, then, jokes he will not make; for the jest is a sort of abuse, and there are things that lawgivers forbid us to abuse; and they should, perhaps, have forbidden us even to make a jest of such. The refined and well-bred man, therefore, will be as we have described, being as it were a law to himself.
   
τοιοῦτος μὲν οὖν ὁ μέσος ἐστίν, εἴτ᾽ ἐπιδέξιος εἴτ᾽ εὐτράπελος λέγεται. ὁ δὲ βωμολόχος ἥττων ἐστὶ τοῦ γελοίου, καὶ οὔτε ἑαυτοῦ οὔτε (35) τῶν ἄλλων ἀπεχόμενος εἰ γέλωτα ποιήσει, καὶ τοιαῦτα λέγων[1128b] (1) ὧν οὐδὲν ἂν εἴποι ὁ χαρίεις, ἔνια δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαι. ὁ δ᾽ ἄγροικος εἰς τὰς τοιαύτας ὁμιλίας ἀχρεῖος· οὐθὲν γὰρ συμβαλλόμενος πᾶσι δυσχεραίνει. δοκεῖ δὲ ἡ ἀνάπαυσις καὶ ἡ παιδιὰ ἐν τῷ βίῳ εἶναι ἀναγκαῖον.      Such, then, is the man who observes the mean, whether he be called tactful or ready-witted. The buffoon, on the other hand, is the slave of his sense of humour, and spares neither himself nor others if he can raise a laugh, and says things none of which a man of refinement would say, and to some of which he would not even listen. The boor, again, is useless for such social intercourse; for he contributes nothing and finds fault with everything. But relaxation and amusement are thought to be a necessary element in life.
   
τρεῖς οὖν αἱ εἰρημέναι (5) ἐν τῷ βίῳ μεσότητες, εἰσὶ δὲ πᾶσαι περὶ λόγων τινῶν καὶ πράξεων κοινωνίαν. διαφέρουσι δ᾽ ὅτι ἣ μὲν περὶ ἀλήθειάν ἐστιν, αἳ δὲ περὶ τὸ ἡδύ. τῶν δὲ περὶ τὴν ἡδονὴν ἣ μὲν ἐν ταῖς παιδιαῖς, ἣ δ᾽ ἐν ταῖς κατὰ τὸν ἄλλον βίον ὁμιλίαις.      The means in life that have been described, then, are three in number, and are all concerned with an interchange of words and deeds of some kind. They differ, however, in that one is concerned with truth; and the other two with pleasantness. Of those concerned with pleasure, one is displayed in jests, the other in the general social intercourse of life.
   
  9. Shame, bashfulness, shamelessness.
<<<>>>
(10) περὶ δὲ αἰδοῦς ὥς τινος ἀρετῆς οὐ προσήκει λέγειν· πάθει γὰρ μᾶλλον ἔοικεν ἢ ἕξει. ὁρίζεται γοῦν φόβος τις ἀδοξίας, καὶ ἀποτελεῖται τῷ περὶ τὰ δεινὰ φόβῳ παραπλήσιον· ἐρυθραίνονται γὰρ οἱ αἰσχυνόμενοι, οἱ δὲ τὸν θάνατον φοβούμενοι ὠχριῶσιν. σωματικὰ δὴ φαίνεταί πως εἶναι (15) ἀμφότερα, ὅπερ δοκεῖ πάθους μᾶλλον ἢ ἕξεως εἶναι.      Shame should not be described as a virtue; for it is more like a feeling than a state of character. It is defined, at any rate, as a kind of fear of dishonour, and produces an effect similar to that produced by fear of danger; for people who feel disgraced blush, and those who fear death turn pale. Both, therefore, seem to be in a sense bodily conditions, which is thought to be characteristic of feeling rather than of a state of character.
   
οὐ πάσῃ δ᾽ ἡλικίᾳ τὸ πάθος ἁρμόζει, ἀλλὰ τῇ νέᾳ. οἰόμεθα γὰρ δεῖν τοὺς τηλικούτους αἰδήμονας εἶναι διὰ τὸ πάθει ζῶντας πολλὰ ἁμαρτάνειν, ὑπὸ τῆς αἰδοῦς δὲ κωλύεσθαι· καὶ ἐπαινοῦμεν τῶν μὲν νέων τοὺς αἰδήμονας, πρεσβύτερον δ᾽ (20) οὐδεὶς ἂν ἐπαινέσειεν ὅτι αἰσχυντηλός· οὐδὲν γὰρ οἰόμεθα δεῖν αὐτὸν πράττειν ἐφ᾽ οἷς ἐστὶν αἰσχύνη.      The feeling is not becoming to every age, but only to youth. For we think young people should be prone to the feeling of shame because they live by feeling and therefore commit many errors, but are restrained by shame; and we praise young people who are prone to this feeling, but an older person no one would praise for being prone to the sense of disgrace, since we think he should not do anything that need cause this sense.
οὐδὲ γὰρ ἐπιεικοῦς ἐστὶν ἡ αἰσχύνη, εἴπερ γίνεται ἐπὶ τοῖς φαύλοις (οὐ γὰρ πρακτέον τὰ τοιαῦτα· εἰ δ᾽ ἐστὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἀλήθειαν αἰσχρὰ τὰ δὲ κατὰ δόξαν, οὐδὲν διαφέρει· οὐδέτερα γὰρ πρακτέα, (25) ὥστ᾽ οὐκ αἰσχυντέον)· φαύλου δὲ καὶ τὸ εἶναι τοιοῦτον οἷον πράττειν τι τῶν αἰσχρῶν. For the sense of disgrace is not even characteristic of a good man, since it is consequent on bad actions (for such actions should not be done; and if some actions are disgraceful in very truth and others only according to common opinion, this makes no difference; for neither class of actions should be done, so that no disgrace should be felt); and it is a mark of a bad man even to be such as to do any disgraceful action.
τὸ δ᾽ οὕτως ἔχειν ὥστ᾽ εἰ πράξαι τι τῶν τοιούτων αἰσχύνεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ᾽ οἴεσθαι ἐπιεικῆ εἶναι, ἄτοπον· ἐπὶ τοῖς ἑκουσίοις γὰρ ἡ αἰδώς, ἑκὼν δ᾽ ὁ ἐπιεικὴς οὐδέποτε πράξει τὰ φαῦλα. εἴη δ᾽ ἂν ἡ αἰδὼς ἐξ (30) ὑποθέσεως ἐπιεικές· εἰ γὰρ πράξαι, αἰσχύνοιτ᾽ ἄν· οὐκ ἔστι δὲ τοῦτο περὶ τὰς ἀρετάς. To be so constituted as to feel disgraced if one does such an action, and for this reason to think oneself good, is absurd; for it is for voluntary actions that shame is felt, and the good man will never voluntarily do bad actions. But shame may be said to be conditionally a good thing; if a good man does such actions, he will feel disgraced; but the virtues are not subject to such a qualification.
εἰ δ᾽ ἡ ἀναισχυντία φαῦλον καὶ τὸ μὴ αἰδεῖσθαι τὰ αἰσχρὰ πράττειν, οὐδὲν μᾶλλον τὸν τὰ τοιαῦτα πράττοντα αἰσχύνεσθαι ἐπιεικές. οὐκ ἔστι δ᾽ οὐδ᾽ ἡ ἐγκράτεια ἀρετή, ἀλλά τις μικτή· δειχθήσεται δὲ περὶ (35) αὐτῆς ἐν τοῖς ὕστερον. νῦν δὲ περὶ δικαιοσύνης εἴπωμεν. And if shamelessness -not to be ashamed of doing base actions- is bad, that does not make it good to be ashamed of doing such actions. Continence too is not virtue, but a mixed sort of state; this will be shown later. Now, however, let us discuss justice.

 
 

Αρχή Σελίδας
<< Βιβλίο ΙV, 4-6 ToC Βιβλίο V >>


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Σεπτέμβριος 2001