<< Βιβλίο ΙV, 1 ToC Βιβλίο ΙV, 3 >>

Ἀριστοτέλους

Ἠθικὰ Νικομάχεια

[ed. J. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, 1894]

translated by William David Ross
Clarendon Press 1908

Βιβλίο IV, 2
(1122a15-1123a30)

  2. Magnificence, vulgarity, niggardliness.
<<<>>>
δόξαι δ᾽ ἂν ἀκόλουθον εἶναι καὶ περὶ μεγαλοπρεπείας διελθεῖν. δοκεῖ γὰρ καὶ αὐτὴ περὶ χρήματά τις ἀρετὴ εἶναι· (20) οὐχ ὥσπερ δ᾽ ἡ ἐλευθεριότης διατείνει περὶ πάσας τὰς ἐν χρήμασι πράξεις, ἀλλὰ περὶ τὰς δαπανηρὰς μόνον· ἐν τούτοις δ᾽ ὑπερέχει τῆς ἐλευθεριότητος μεγέθει.      It would seem proper to discuss magnificence next. For this also seems to be a virtue concerned with wealth; but it does not like liberality extend to all the actions that are concerned with wealth, but only to those that involve expenditure; and in these it surpasses liberality in scale.
καθάπερ γὰρ τοὔνομα αὐτὸ ὑποσημαίνει, ἐν μεγέθει πρέπουσα δαπάνη ἐστίν. τὸ δὲ μέγεθος πρός τι· οὐ γὰρ τὸ αὐτὸ δαπάνημα τριηράρχῳ (25) καὶ ἀρχιθεωρῷ. τὸ πρέπον δὴ πρὸς αὐτόν, καὶ ἐν ᾧ καὶ περὶ ὅ. ὁ δ᾽ ἐν μικροῖς ἢ ἐν μετρίοις κατ᾽ ἀξίαν δαπανῶν οὐ λέγεται μεγαλοπρεπής, οἷον τὸ
πολλάκι δόσκον ἀλήτῃ, [1]
ἀλλ᾽ ὁ ἐν μεγάλοις οὕτως.
For, as the name itself suggests, it is a fitting expenditure involving largeness of scale. But the scale is relative; for the expense of equipping a trireme is not the same as that of heading a sacred embassy. It is what is fitting, then, in relation to the agent, and to the circumstances and the object. The man who in small or middling things spends according to the merits of the case is not called magnificent (e.g. the man who can say 'many a gift I gave the wanderer'), but only the man who does so in great things.
ὁ μὲν γὰρ μεγαλοπρεπὴς ἐλευθέριος, ὁ δ᾽ ἐλευθέριος οὐδὲν μᾶλλον μεγαλοπρεπής. τῆς (30) τοιαύτης δ᾽ ἕξεως ἡ μὲν ἔλλειψις μικροπρέπεια καλεῖται, ἡ δ᾽ ὑπερβολὴ βαναυσία καὶ ἀπειροκαλία καὶ ὅσαι τοιαῦται, οὐχ ὑπερβάλλουσαι τῷ μεγέθει περὶ ἃ δεῖ, ἀλλ᾽ ἐν οἷς οὐ δεῖ καὶ ὡς οὐ δεῖ λαμπρυνόμεναι· ὕστερον δ᾽ ὑπὲρ αὐτῶν ἐροῦμεν. For the magnificent man is liberal, but the liberal man is not necessarily magnificent. The deficiency of this state of character is called niggardliness, the excess vulgarity, lack of taste, and the like, which do not go to excess in the amount spent on right objects, but by showy expenditure in the wrong circumstances and the wrong manner; we shall speak of these vices later.
   
ὁ δὲ μεγαλοπρεπὴς ἐπιστήμονι ἔοικεν· τὸ πρέπον γὰρ (35) δύναται θεωρῆσαι καὶ δαπανῆσαι μεγάλα ἐμμελῶς. [1122b] (1) ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ εἴπομεν, ἡ ἕξις ταῖς ἐνεργείαις ὁρίζεται, καὶ ὧν ἐστίν. αἱ δὴ τοῦ μεγαλοπρεποῦς δαπάναι μεγάλαι καὶ πρέπουσαι. τοιαῦτα δὴ καὶ τὰ ἔργα· οὕτω γὰρ ἔσται μέγα δαπάνημα καὶ πρέπον τῷ ἔργῳ.      The magnificent man is like an artist; for he can see what is fitting and spend large sums tastefully. For, as we said at the begining, a state of character is determined by its activities and by its objects. Now the expenses of the magnificent man are large and fitting. Such, therefore, are also his results; for thus there will be a great expenditure and one that is fitting to its result.
ὥστε τὸ μὲν ἔργον τῆς δαπάνης (5) ἄξιον δεῖ εἶναι, τὴν δὲ δαπάνην τοῦ ἔργου, ἢ καὶ ὑπερβάλλειν. δαπανήσει δὲ τὰ τοιαῦτα ὁ μεγαλοπρεπὴς τοῦ καλοῦ ἕνεκα· κοινὸν γὰρ τοῦτο ταῖς ἀρεταῖς. καὶ ἔτι ἡδέως καὶ προετικῶς· ἡ γὰρ ἀκριβολογία μικροπρεπές. καὶ πῶς κάλλιστον καὶ πρεπωδέστατον, σκέψαιτ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πόσου καὶ (10) πῶς ἐλαχίστου. Therefore the result should be worthy of the expense, and the expense should be worthy of the result, or should even exceed it. And the magnificent man will spend such sums for honour's sake; for this is common to the virtues. And further he will do so gladly and lavishly; for nice calculation is a niggardly thing. And he will consider how the result can be made most beautiful and most becoming rather than for how much it can be produced and how it can be produced most cheaply.
ἀναγκαῖον δὴ καὶ ἐλευθέριον τὸν μεγαλοπρεπῆ εἶναι. καὶ γὰρ ὁ ἐλευθέριος δαπανήσει ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ· ἐν τούτοις δὲ τὸ μέγα τοῦ μεγαλοπρεποῦς, οἷον μέγεθος, περὶ ταῦτα τῆς ἐλευθεριότητος οὔσης, καὶ ἀπὸ τῆς ἴσης δαπάνης τὸ ἔργον ποιήσει μεγαλοπρεπέστερον. It is necessary, then, that the magnificent man be also liberal. For the liberal man also will spend what he ought and as he ought; and it is in these matters that the greatness implied in the name of the magnificent man-his bigness, as it were-is manifested, since liberality is concerned with these matters; and at an equal expense he will produce a more magnificent work of art.
οὐ γὰρ ἡ αὐτὴ (15) ἀρετὴ κτήματος καὶ ἔργου. κτῆμα μὲν γὰρ τὸ πλείστου ἄξιον τιμιώτατον, οἷον χρυσός, ἔργον δὲ τὸ μέγα καὶ καλόν (τοῦ γὰρ τοιούτου ἡ θεωρία θαυμαστή, τὸ δὲ μεγαλοπρεπὲς θαυμαστόν)· καὶ ἔστιν ἔργου ἀρετή, μεγαλοπρέπεια, ἐν μεγέθει. For a possession and a work of art have not the same excellence. The most valuable possession is that which is worth most, e.g. gold, but the most valuable work of art is that which is great and beautiful (for the contemplation of such a work inspires admiration, and so does magnificence); and a work has an excellence-viz. magnificence-which involves magnitude.
ἔστι δὲ τῶν δαπανημάτων οἷα λέγομεν τὰ τίμια, οἷον τὰ (20) περὶ θεούς, ἀναθήματα καὶ κατασκευαὶ καὶ θυσίαι, ὁμοίως δὲ καὶ περὶ πᾶν τὸ δαιμόνιον, καὶ ὅσα πρὸς τὸ κοινὸν εὐφιλοτίμητά ἐστιν, οἷον εἴ που χορηγεῖν οἴονται δεῖν λαμπρῶς ἢ τριηραρχεῖν ἢ καὶ ἑστιᾶν τὴν πόλιν. Magnificence is an attribute of expenditures of the kind which we call honourable, e.g. those connected with the gods-votive offerings, buildings, and sacrifices-and similarly with any form of religious worship, and all those that are proper objects of public-spirited ambition, as when people think they ought to equip a chorus or a trireme, or entertain the city, in a brilliant way.
ἐν ἅπασι δ᾽ ὥσπερ εἴρηται, καὶ πρὸς τὸν πράττοντα ἀναφέρεται τὸ τίς (25) ὢν καὶ τίνων ὑπαρχόντων· ἄξια γὰρ δεῖ τούτων εἶναι, καὶ μὴ μόνον τῷ ἔργῳ ἀλλὰ καὶ τῷ ποιοῦντι πρέπειν. διὸ πένης μὲν οὐκ ἂν εἴη μεγαλοπρεπής· οὐ γὰρ ἔστιν ἀφ᾽ ὧν πολλὰ δαπανήσει πρεπόντως· ὁ δ᾽ ἐπιχειρῶν ἠλίθιος· παρὰ τὴν ἀξίαν γὰρ καὶ τὸ δέον, κατ᾽ ἀρετὴν δὲ τὸ ὀρθῶς. But in all cases, as has been said, we have regard to the agent as well and ask who he is and what means he has; for the expenditure should be worthy of his means, and suit not only the result but also the producer. Hence a poor man cannot be magnificent, since he has not the means with which to spend large sums fittingly; and he who tries is a fool, since he spends beyond what can be expected of him and what is proper, but it is right expenditure that is virtuous.
πρέπει (30) δὲ [καὶ] οἷς τοιαῦτα προϋπάρχει δι᾽ αὐτῶν ἢ τῶν προγόνων ἢ ὧν αὐτοῖς μέτεστιν, καὶ τοῖς εὐγενέσι καὶ τοῖς ἐνδόξοις καὶ ὅσα τοιαῦτα· πάντα γὰρ ταῦτα μέγεθος ἔχει καὶ ἀξίωμα. But great expenditure is becoming to those who have suitable means to start with, acquired by their own efforts or from ancestors or connexions, and to people of high birth or reputation, and so on; for all these things bring with them greatness and prestige.
μάλιστα μὲν οὖν τοιοῦτος ὁ μεγαλοπρεπής, καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις δαπανήμασιν ἡ μεγαλοπρέπεια, ὥσπερ (35) εἴρηται· μέγιστα γὰρ καὶ ἐντιμότατα· τῶν δὲ ἰδίων ὅσα εἰσάπαξ γίνεται, [1123a] (1) οἷον γάμος καὶ εἴ τι τοιοῦτον, καὶ εἰ περί τι ἡ πᾶσα πόλις σπουδάζει ἢ οἱ ἐν ἀξιώματι, καὶ περὶ ξένων δὲ ὑποδοχὰς καὶ ἀποστολάς, καὶ δωρεὰς καὶ ἀντιδωρεάς· οὐ γὰρ εἰς ἑαυτὸν δαπανηρὸς ὁ μεγαλοπρεπὴς ἀλλ᾽ (5) εἰς τὰ κοινά, τὰ δὲ δῶρα τοῖς ἀναθήμασιν ἔχει τι ὅμοιον. Primarily, then, the magnificent man is of this sort, and magnificence is shown in expenditures of this sort, as has been said; for these are the greatest and most honourable. Of private occasions of expenditure the most suitable are those that take place once for all, e.g. a wedding or anything of the kind, or anything that interests the whole city or the people of position in it, and also the receiving of foreign guests and the sending of them on their way, and gifts and counter-gifts; for the magnificent man spends not on himself but on public objects, and gifts bear some resemblance to votive offerings.
μεγαλοπρεποῦς δὲ καὶ οἶκον κατασκευάσασθαι πρεπόντως τῷ πλούτῳ (κόσμος γάρ τις καὶ οὗτος), καὶ περὶ ταῦτα μᾶλλον δαπανᾶν ὅσα πολυχρόνια τῶν ἔργων (κάλλιστα γὰρ ταῦτα), καὶ ἐν ἑκάστοις τὸ πρέπον· οὐ γὰρ ταὐτὰ ἁρμόζει (10) θεοῖς καὶ ἀνθρώποις, οὐδ᾽ ἐν ἱερῷ καὶ τάφῳ. A magnificent man will also furnish his house suitably to his wealth (for even a house is a sort of public ornament), and will spend by preference on those works that are lasting (for these are the most beautiful), and on every class of things he will spend what is becoming; for the same things are not suitable for gods and for men, nor in a temple and in a tomb.
καὶ ἐπεὶ τῶν δαπανημάτων ἕκαστον μέγα ἐν τῷ γένει, καὶ μεγαλοπρεπέστατον <ἁπλῶς> μὲν τὸ ἐν μεγάλῳ μέγα, ἐνταῦθα δὲ τὸ ἐν τούτοις μέγα, καὶ διαφέρει τὸ ἐν τῷ ἔργῳ μέγα τοῦ ἐν τῷ δαπανήματι· σφαῖρα μὲν γὰρ ἡ καλλίστη ἢ λήκυθος μεγαλοπρέπειαν (15) ἔχει παιδικοῦ δώρου, ἡ δὲ τούτου τιμὴ μικρὸν καὶ ἀνελεύθερον· διὰ τοῦτό ἐστι τοῦ μεγαλοπρεποῦς, ἐν ᾧ ἂν ποιῇ γένει, μεγαλοπρεπῶς ποιεῖν (τὸ γὰρ τοιοῦτον οὐκ εὐπέρβλητον) καὶ ἔχον κατ᾽ ἀξίαν τοῦ δαπανήματος. And since each expenditure may be great of its kind, and what is most magnificent absolutely is great expenditure on a great object, but what is magnificent here is what is great in these circumstances, and greatness in the work differs from greatness in the expense (for the most beautiful ball or bottle is magnificent as a gift to a child, but the price of it is small and mean),-therefore it is characteristic of the magnificent man, whatever kind of result he is producing, to produce it magnificently (for such a result is not easily surpassed) and to make it worthy of the expenditure.
   
τοιοῦτος μὲν οὖν ὁ μεγαλοπρεπής· ὁ δ᾽ ὑπερβάλλων καὶ βάναυσος τῷ (20) παρὰ τὸ δέον ἀναλίσκειν ὑπερβάλλει, ὥσπερ εἴρηται. ἐν γὰρ τοῖς μικροῖς τῶν δαπανημάτων πολλὰ ἀναλίσκει καὶ λαμπρύνεται παρὰ μέλος, οἷον ἐρανιστὰς γαμικῶς ἑστιῶν, καὶ κωμῳδοῖς χορηγῶν ἐν τῇ παρόδῳ πορφύραν εἰσφέρων, ὥσπερ οἱ Μεγαροῖ.      Such, then, is the magnificent man; the man who goes to excess and is vulgar exceeds, as has been said, by spending beyond what is right. For on small objects of expenditure he spends much and displays a tasteless showiness; e.g. he gives a club dinner on the scale of a wedding banquet, and when he provides the chorus for a comedy he brings them on to the stage in purple, as they do at Megara.
καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ποιήσει οὐ τοῦ (25) καλοῦ ἕνεκα, ἀλλὰ τὸν πλοῦτον ἐπιδεικνύμενος, καὶ διὰ ταῦτα οἰόμενος θαυμάζεσθαι, καὶ οὗ μὲν δεῖ πολλὰ ἀναλῶσαι, ὀλίγα δαπανῶν, οὗ δ᾽ ὀλίγα, πολλά. ὁ δὲ μικροπρεπὴς περὶ πάντα ἐλλείψει, καὶ τὰ μέγιστα ἀναλώσας ἐν μικρῷ τὸ καλὸν ἀπολεῖ, καὶ ὅ τι ἂν ποιῇ μέλλων καὶ (30) σκοπῶν πῶς ἂν ἐλάχιστον ἀναλώσαι, καὶ ταῦτ᾽ ὀδυρόμενος, καὶ πάντ᾽ οἰόμενος μείζω ποιεῖν ἢ δεῖ. And all such things he will do not for honour's sake but to show off his wealth, and because he thinks he is admired for these things, and where he ought to spend much he spends little and where little, much. The niggardly man on the other hand will fall short in everything, and after spending the greatest sums will spoil the beauty of the result for a trifle, and whatever he is doing he will hesitate and consider how he may spend least, and lament even that, and think he is doing everything on a bigger scale than he ought.
   
εἰσὶ μὲν οὖν αἱ ἕξεις αὗται κακίαι, οὐ μὴν ὀνείδη γ᾽ ἐπιφέρουσι διὰ τὸ μήτε βλαβεραὶ τῷ πέλας εἶναι μήτε λίαν ἀσχήμονες.      These states of character, then, are vices; yet they do not bring disgrace because they are neither harmful to one's neighbour nor very unseemly.

 
  [1] Hom. Od. ρ 420
 
 

Αρχή Σελίδας
<< Βιβλίο ΙV, 1 ToC Βιβλίο ΙV, 3 >>


Μικρός Απόπλους
http://www.mikrosapoplous.gr/
Σεπτέμβριος 2001